اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر کرم اله دانش فرد

مدیریت منابع انسانی استاد-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

daneshfardsrbiau.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر ناصر میر سپاسی

مدیریت- اداره امور دولتی استاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

nmirsepassihotmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا نجف بیگی

مدیریت / گرایش مدیریت تغییر استاد-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

najafbeigigmail.com

دکتر فتاح شریف زاده

مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری استاد،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

f_sharifzadeazad.ac.ir

دکتر مرتضی موسی خانی

مدیریت/ منابع انسانی استاد-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

mosakhaniqiau.ac.ir

دکتر حسن گیوریان

مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشیار -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

givariansrbiau.ac.ir

دکتر سید جمال الدین طبیبی

آموزش عالی( اداره امور) استاد-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

sjtabibiyahoo.com

دکتر داود حسین پور

مدیریت دولتی دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

hoseinpouratu.ac.ir

سید علی اکبر احمدی

مدیریت رفتار سازمانی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

a.ahmadi4867gmail.com
09124464011