اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر کرم اله دانش فرد

مدیریت منابع انسانی استاد-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

daneshfardsrbiau.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر ناصر میر سپاسی

اداره امور دولتی استاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

nmirsepassihotmail.com

مدیر داخلی

دکتر سارا شیخ بکلو

مدیریت دولتی استادیار

s.sheikhbakloogmail.com
09352353826

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا نجف بیگی

استاد-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

najafbeigigmail.com

دکتر فتاح شریف زاده

مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری استاد،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

f_sharifzadeazad.ac.ir

دکتر مرتضی موسی خانی

استاد-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

mosakhaniqiau.ac.ir

دکتر حسن گیوریان

مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشیار -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران غرب

givariansrbiau.ac.ir

دکتر سید جمال الدین طبیبی

استاد-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

sjtabibiyahoo.com

دکتر داود حسین پور

مدیریت دولتی دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

hoseinpouratu.ac.ir

سید علی اکبر احمدی

مدیریت رفتار سازمانی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

a.ahmadi4867gmail.com
09124464011