اهداف و چشم انداز

فصلنامه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت ، با هدف ارتقای سطح دانش و گسترش فعالیتهای پژوهشی محققان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به انتشار مقالات در زمینه‌های مدیریت دولتی در حوزه خط مشی عمومی و موضوعات مرتبط می‌پردازد. اعم اهداف مجله شامل: 1- ارتقای سطح تخصصی در زمینه خط‌مشی گذاری عمومی در مدیریت 2- گسترش دانش علمی و تخصصی پژوهشگران و محققان در حوزه خط مشی گذاری  3- اشاعه یافته های پژوهشگران و محققان در حوزه مدیریت دولتی و موضوعات مرتبط  4- کمک به ارتقای تولید علم و سطح دانش کشور در حوزه خط مشی گذاری عمومی 5- در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای استفاده استادان، دانشجویان، مدیران و مسئولان کشور 6- ایجاد ارتباط و پیوند بین مفاهیم علمی-پژوهشی و کاربردی در سطوح مختلف سازمانها و موسسات دولتی و علمی کشور 7- انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح بین المللی