درباره نشریه

براساس رای هشتاد و سومین و هشتادو چهارمین جلسه کمیسیون بررسی وتایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، این مجله از تاریخ 16/1/1389 دارای درجه علمی و پژوهشی می باشد.