دوره و شماره: دوره 13، 1( پیاپی 45 بهار 1401) - شماره پیاپی 45، اردیبهشت 1401، صفحه 1-300 
آسیب شناسی راهبردی نظام مدیریت منابع انسانی بر اساس خط مشی های شایستگی بین المللی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

صفحه 51-71

10.30495/ijpa.2022.66762.10865

یوسف روانپیکر؛ افسانه زمانی مقدم؛ سیدعبدالله سجادی جاغرق؛ سید احمد هاشمی؛ زین العابدین امینی سابق


ارزیابی فرصت های کارآفرینانه با رویکرد تحلیل کتابسنجی(2000-2022)

صفحه 253-267

10.30495/ijpa.2022.66533.10857

شیوا مهدیزاده اقدم؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ نرگس ایمانی پور