دوره و شماره: دوره 12، 2(پیاپی 42تابستان 1400) - شماره پیاپی 42، تابستان 1400، صفحه 1-214 
1. ارائه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضائی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی فازی

صفحه 1-29

رقیه کشوریان ازاد؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ مجتبی شاهنوشی


4. طراحی مدل اجرای خط مشی‌های وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری

صفحه 67-84

رضا زینی وندمقدم؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ مهرداد متانی؛ محسن عارف نژاد