دوره و شماره: دوره 11، 4( پیاپی 40 زمستان 1399) - شماره پیاپی 40، اسفند 1399، صفحه 1-190 
پالت خط مشی گذاری عمومی: مطالعه تلفیقی فراترکیب با فن دلفی

صفحه 1-14

نیما اسکندری نیا؛ کرم اله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی


بررسی خط مشی گذاری ورزشی در ایران بر اساس مدل تعدد مرحعیت های تصمیم گیری پیر مولر

صفحه 29-48

جواد گیاه شناس بن بازاری؛ احمد ساعی؛ صادق زیباکلام مفرد؛ حمید رضا ملک محمدی


آسیب‌شناسی تعالی فردی معلمان، الگویی نوین در سیاست گذاری انتخاب معلم ممتاز

صفحه 93-109

میثم قویدل باجگیران؛ مسلم چرابین؛ الهام فریبرزی؛ احمد اکبری


تدوین راهبردهای توسعه ورزش سالمندی در ایران در افق 20 سال

صفحه 111-127

صبیحه همدمی خطبه‌سرا؛ علی اصغر دورودیان؛ زهرا سادات مشیر استخاره؛ احد رضایان قیه باشی