دوره و شماره: دوره 11، 2(پیاپی 38 تابستان 1399) - شماره پیاپی 38، تابستان 1399، صفحه 1-190 
3. نقش عوامل درون و برون سازمانی در توسعه کارآفرینی دولتی (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

صفحه 37-58

مسعود پورکیانی؛ مهدی حسینس نوه؛ فرزانه بیگ زاده عباسی؛ محمدجلال کمالی


4. ارائه مدل خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران

صفحه 59-81

محمدجواد پوراسدی؛ کاوه تیمور نژاد؛ - محمدرضا ربیعی مندجین


5. سنجش پایداری اجتماعی در محلات مرکزی شهر بابل با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری

صفحه 83-97

شهرام ملانیا جلودار؛ عبدالحسین دانشوری نسب؛ مریم مالمیر؛ سید حسن رسولی


7. تاثیر درک از عدالت سازمانی بر دلبستگی به کار: بررسی نقش میانجی امنیت روانی کارکنان

صفحه 115-131

نغمه کیهانیان؛ محمد صادق حسن زاده؛ مهناز همتی نوعدوست گیلانی