دوره و شماره: دوره 11، 1( پیاپی 37 بهار 1399) - شماره پیاپی 37، تابستان 1399 
1. ارائه خط مشی مالی با پیش بینی تقلب صورتهای مالی

صفحه 1-14

سید جلال احمدی؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ نقی فاضلی


5. طراحی و تبیین مدل مدیریت ریسک منابع انسانی سازمانهای دولتی ایران

صفحه 51-72

امیر حسین امیرخانی؛ مهدی ابرهیمی فر؛ رضا نجاری؛ مجتبی رفیعی


7. شناسایی و اولویت بندی مولفه های نیازسنجی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان؛ مورد مطالعه شهرداری مشهد

صفحه 89-102

زهره شاه محمدی؛ هدا پیروی؛ مرتضی رضوی نژاد؛ سلمان آل حسن؛ مرتضی کرمی