دوره و شماره: دوره 10، 4(پیاپی 36 زمستان 1398) - شماره پیاپی 36، مرداد 1399، صفحه 1-180 
ارائه الگوی عوامل تاثیر گذار بانکداری کارآفرینانه بر اساس نظام خط مشی گذاری

صفحه 97-112

سمیرا نظیفی؛ روح الله سمیعی؛ سامره شجاعی؛ محمود رضا مستقیمی