دوره و شماره: دوره 10، 4(پیاپی 36 زمستان 1398) - شماره پیاپی 36، تابستان 1399، صفحه 1-180 
1. تبیین مفهوم مشارکت سازمانی و ارائه الگوی ارزیابی آن در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 1-16

عادل صلواتی؛ کیومرث احمدی؛ منصور ایراندوست؛ کرامت اله افخمی


6. تدوین راهبردهای توسعة ورزش شرکت پالایش نفت آبادان

صفحه 81-95

رضا بالدی؛ حسین اکبری یزدی؛ شیوا آزادفدا


7. ارائه الگوی عوامل تاثیر گذار بانکداری کارآفرینانه بر اساس نظام خط مشی گذاری

صفحه 97-112

سمیرا نظیفی؛ روح الله سمیعی؛ سامره شجاعی؛ محمود رضا مستقیمی