دوره و شماره: دوره 7، ویژه نامه 1395، زمستان 1395، صفحه 1-320 
4. بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان

صفحه 37-56

مهدی ابراهیمی نژاد؛ محبوبه عسکری باقر ابادی


16. تاثیر رفتار خودشیفتگی مدیران بر رفتارهای منافقانه در استانداری کرمانشاه

صفحه 233-244

رضا تقوایی؛ علی منصوری؛ امیر عباس بابکیان پور؛ الناز خوش لسان