دوره و شماره: دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، اسفند 1395 
تعیین متغیرهای طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت

صفحه 1-17

علاالدین رفیع‌زاده؛ ناصر میرسپاسی؛ عادل آذر