دوره و شماره: دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، اسفند 1394، صفحه 1-104 
تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی کارکنان ستادی شهرداری رشت

صفحه 1-14

بهروز رضایی‌منش؛ بهرام اصغری اقدم؛ علی محجوب؛ مینا محمدی