دوره و شماره: دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392) - شماره پیاپی 2، زمستان 1392، صفحه 1-100 
5. تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران

صفحه 57-70

داوود حسین پور؛ بهرام اصغری اقدم؛ علی محجوب