دوره و شماره: دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، زمستان 1389 
2. رویکرد تلفیقی مهندسـی ارزش و اصول نـاب در خـلق ارزش

صفحه 25-59

غلامرضا معمارزاده؛ علی فرهادی محلی؛ مهرزاد سرفرازی


4. ارتباط بین فساد اداری و رشد اقتصادی

صفحه 83-114

مهدی تقوی؛ هاشم نیکومرام؛ صدیقه طوطیان