تأثیر معنویت بر رضایت شغلی نیروی انسانی ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد سقز، دانشگاه آزاد اسلامی، سقز، ایران

چکیده

      هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر معنویت بر رضایت شغلی نیروی انسانی کارکنان ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 1500 نفر از کارکنان ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی است. گرد آوری داده ها از طریق پرسشنامه‌های استاندارد معنویت محیط کار میلیمن و همکاران و رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین از 306 نفر صورت گرفت؛ که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد. اعتبار ابزار سنجش به وسیله تحقیقات زیادی تأیید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از پرسش‌نامه‌های جمع‌آوری شده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای توصیف پاسخ‌های داده شده به سوألات پرسش‌نامه‌های تحقیق از جداول توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های مربوط به هر یک از سوألات استفاده شد. در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی ساده برای آزمون فرضیه‌ها که سنجش تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را اندازه‌گیری می‌کند، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که معنویت محیط کاری و ابعاد آن بر رضایت شغلی نیروی انسانی ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


احدی شعار، سید مجید. ایرانی، حمیدرضا. گل وردی، مهدی. جعفری، سید محمدباقر (1393). بررسی رابطه معنویت در محیط کار از دیدگاه میلیمن و درگیر شدن در کار. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 1
ایمانی، جواد (1391). تبیین رابطه مهارت‌های مدیریتی مدیران با جو سازمانی مدارس و رضایت شغلی معلمان از دیدگاه معلمان. فصلنامه علوم تربیتی، سال پنجم، شماره 17
بهلول، مهشید. جهازی، علی (1389). بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان تعاون روستایی استان اصفهان و عوامل موثر بر آن. فصلنامه علوم اجتماعی تعاون و روستا، سال دوم، شماره 2 و 3
پورکیانی، مسعود.  اشجعی، احمد (1389). معنویت گمشده سازمان‌های امروز. مجله تدبیر، شماره 220
حقیقی، محمدعلی. حیدری، فائزه.  کاظمی، معصومه (1391). معنویت، شادی و محیط کار. چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 10
داوودی، حسین.  بهاری، فرشاد. میرزاجانی، سید مرتضی (1391). رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی معلمان. فصلنامه رضایت شغلی و سازمانی، دوره چهارم، شماره 13
دعایی، حبیب الله. عزیزی، مرتضی (1391). بررسی تأثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش واسط تعهد سازمانی. پژوهش نامه مدیریت تحول، شماره 8
دهقانی، یوسف. دهقانی، مصطفی. مظاهری تهرانی، فاطمه (1392). ارتباط خلاقیت با رضایت شغلی و سلامت روان در زنان پرستار. نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 26، شماره 81
رسولی نژاد، مرتضی. شیبانی، حسین. محرمی، جعفر (1393). رابطه معنویت با تعهد و احساس مسئولیت در دانشجویان، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال چهارم، شماره اول
رفیعی، احمد. فرزان، فرزام. حسینی، سید عماد. محمدی نژاد، مهدی (1393). بررسی رابطه معنویت سازمانی بر تعهد سازمانی مدیران ورزش قزوین. پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال یازدهم، شماره بیست و یکم
سپاه منصور، مژگان. شهریاری احمدی، منصوره و شهامی، ناهید (1391). "رابطه بین کیفیت زندگی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان"، سال سوم، شماره سوم
سلاجقه، سنجر. فرح بخش، شیما (1389). معنویت وتعهد سازمانی. مجله راهبرد، شماره 23
صانعی، مهدی و حسن پور، اکبر (1391). راهکارهای اساسی پرورش معنویت در سازمان ها. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هفتم، شماره 2
عابدی جعفری، حسن و رستگار، عباسعلی (1386). ظهور معنویت در سازمانها. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره  5
کاهه، داوود و هیودی، طیبه (1389). رضایت شغلی و سلامت روان. فصلنامه پایش، سال یازدهم، شماره سوم
گل پرور، محسن. جوادیان، زهرا. ادیبی، زهرا.  مصاحبی، محمد رضا. احمدی، اکرم (1391). رابطه استرس شغلی با ترک خدمت و عملکرد وظیفه با توجه به نقش واسطه ای رضایت شغلی. دو ماهنامه سلامت کار ایران، دوره 10، شماره 1
ملایی، مریم. مهداد، علی. گل پرور، محسن (1393). رابطه معنویت در محیط کار، انگیزه درونی و اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال پانزدهم، شماره 2، پیاپی 56
مقبل با عرض، عباس. هادوی نژاد، مصطفی (1388). رابطه ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 15، شماره 2
نادی، محمد علی. گل پرور، محسن (1390). روابط ساده و ترکیبی مولفه‌های معنویت با وفاداری در محیط کار. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 2
ناصحی فر، وحید. الماسی فرد، محمد (1388). جایگاه معنویت کاری در جامعه سازمانی امروز. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال چهارم، شماره‌های 3و4
نیکزاد، احمد (1390). میزان رضایت شغلی زنان کارگر شهر قم. پژوهش نامه استان قم، شماره 8
Abaci, R. Arda, D., (2013). Relationship between self- compassion and job satisfaction in white collar workers, Procedia Economics and Finance, 2241-2247
Adawiyah, W. Shariff, M. Saud, M.& Mokhtar, S., (2011). Workplace spirituality as a moderator in the relationship between soft TQM and organizational commitment, international journal of business and social science, Vol.2, No.10, 93-100
Ali, S. Said, N. Yunus, N. Kader, S. & Munap,D.,(2014). Hackman and Oldham،s job characteristics model to job satisfaction,procedia-social and behavioral sciences,46-52
Alina Bota, O., (2013). Job satisfaction of teachers, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 634-638
Anghelache, V., (2014). Factors which determine the level of job satisfaction for kindergarten teachers. Preliminary study, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47-52
Aslan, A. Shaukat, M. Ahmed, I. Shah, I.& Mahfar, M., (2014). Job Satisfactions of Academics in Malaysian Public Universities, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 154-158
Aydin, A. Uysal, S.& Sarier, Y., (2012). The effect of gender on job satisfaction of teachers: a meta-analysis Study, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 356-362
Farooqui, M. Nagendra, A., (2014). The Impact of Person organization Fit on Job Satisfaction and Performance of the Employees, Procedia Economics and Finance, 122-129
Hadzic,M.,(2011). Spirituality and mental health: current research and directions, journal of spirituality in mental health, 223-235
Hosseinkhanzadeh, A. Hosseinkhanzadeh, A.& Yeganeh, T., (2012). Investigate Relationship Between Job Satisfaction and Organizational Culture Among Teachers, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 832-836
Intan Safinas Munir, R. Abdul Rahman, R. Malik, A.& Maamor, H., (2012). Relationship between Transformational Leadership and employees job satisfaction among the academic staff, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 885-890
Khanifar, H. Maleki, H. Abdolhosseini, B. Rezalou, M.& Emami, M., (2013). The investigation of the relation between job satisfaction and emotional intelligence, International business management, 15529-15532
Marschke, E. Preziosi, R. & Harrington, W.,(2009) Professionals and executives support a relationship between organizational commitment and spirituality in the workplace, journal of business & economics research, 33-48
Piryaei, S. Zare, R., (2013). Workplace spirituality and positive work attitudes: the moderating role of individual spirituality, Indian journal of economics and development, Vol.1, 91-97
Rehman, K. rehman, Z. saif, N. Sattar khan, A. nawaz, A.& rehman, S., (2013). Impacts of Job Satisfaction on Organizational Commitment: A Theoretical Model for Academicians in HEI of Developing Countries like Pakistan, international journal of academic research in accounting, finance and management sciences, Vol.3, No.1, 81-89
Rus, M. Sandu, M., (2013). Personality Factors and Job Satisfaction Levels in Military Staff Employed on a Contract Basis, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 814-819
Sheep, M. Foreman, P. (2012). An integrative framework for exploring organizational identity and spirituality, journal of applied business and economics,  vol. 13(4), 11-28
Wong, H. Hu,J., (2011). Why do people hesitate? Perceived risk in workplace spirituality, international journal of business and management, Vol.6, No 11, 57-66
Yucel, I. Bektas, C., (2012). Job satisfaction, organizational commitment and demographic characteristics among teachers in Turkey: Younger is better?, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1598-1608