تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی کارکنان ستادی شهرداری رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

4 تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

  با توجه به تحولات گسترده به وجود آمده در بخش دولتی بر مبنای راهبرد مدیریت دولتی نوین سعی نمودیم که با بررسی تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی را که کمتر در حوزه سازمان مورد واکاوی قرار گرفته است، خلاء موجود در آن زمینه را پر نماییم. در این پژوهش مدیریت دولتی نوین را به عنوان متغیر مستقل و اعتماد سازمانی را به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار دادیم. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان ستادی شهرداری رشت میباشد که تعداد آنها 280 نفر میباشد که از طریق فرمول کوکران 165 نفر برآورده شده است. همچنین روش نمونهگیری، تصادفی ساده میباشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب رگرسیون خطی و روش آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان میدهد که به کارگیری اصول مدیریت دولتی نوین در یکی از سازمانهای بخش عمومی با ضریب 833/0 بر اعتماد سازمانی کارکنان تأثیر دارد. همچنین آزمون فرضیههای فرعی حاکی از آن است که کوچکسازی و خصوصیسازی بر اعتماد سازمانی بی تأثیر است ولی تمرکززدایی، دیوانسالاریزدایی و مدیریتگرایی بر اعتماد سازمانی تأثیر مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها


پورعزت، علی­اصغر (1393). مبانی مدیریت دولتی، تهران، انتشارات سمت.
دانائی­فرد، حسن (1390). چالش­های مدیریت دولتی در ایران، تهران، انتشارات سمت.
جاویدی، امین و شیرازی، علی (1393). اثر اعتماد درک شده بر وفاداری با تأکید بر نقش واسط تعهد رابطه­ای در برون سپاری فعالیت­ها در هتل­های شهر مشهد. پژوهش­نامه مدیریت تحول، سال ششم، شماره 11، صص 131-112.
رحیمی، محمدرضا (1390). بررسی و نقد جهت­گیری­های انسان­شناختی و ارزش­شناختی مدیریت دولتی نوین. اسلام و پژوهش­های مدیریتی. سال اول، شماره 1، صص 31-7.

سالارزهی، حبیب­ و ابراهیم­پور، حبیب (1391). بررسی سیر تحول در پارادایم‎های مدیریت دولتی: از پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب. نشریه مدیریت دولتی، سال چهارم، شماره 6، صص 62-43.

سیدجوادین، سیدرضا و رضایی، سعید (1394). بررسی تأثیر سیستم کاری تعهد بالا بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی. پژوهش­های مدیریت عمومی، سال هشتم، شماره 27، صص 44-23.
عباس­زاده، حسن (1384). مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار. ماهنامه تدبیر، شماره 163.

عسگری، غلام­رضا؛ محمدی، محمود و اسماعیل­زاده، مهدی (1392). شناخت عوامل شادی­ساز در میان  نسل­های شاغل در سازمان­های امروزی. نشریه مدیریت دولتی، سال پنجم، شماره 13، صص 149-166.

علیزاده­ثانی، محسن (1388). چارچوب تئوریک برای انتقادات بر مدیریت دولتی نوین، رساله دکترا، تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
فرهنگ، ابوالقاسم؛ پورقاز، عبدالوهاب و جمشیدزهی، سعید (1393). اثربخشی چرخش شغلی و رابطه آن با عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی، پژوهش­های مدیریت عمومی. سال هفتم، شماره 23، صص 144-129.
معین­زاده میرحسینی، شمیم­السادات؛ قاضی­نوری، سپهر؛ کریم­زادگان مقدم، کریم و وحدت، داوود (1391). بررسی تجربی ارتباط انتشار نوآوری با اعتماد سازمانی و تأثیر آن­ها بر پذیرش بانکداری سیار. پژوهش­های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره 16، صص 98-65.
هومن، حیدرعلی­ (1391). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، تهران، انتشارات سمت.
Amado, R. (2002). New Ethical Challenges under the New Reform Movements in the Public Administration Sector Edited by Eran Vigoda at Public Administration: An Interdisciplinary Critical Analysis, Publication of Marcel Dekker.
Andrews, R., & Walle, S. (2012). New Public Management and Citizen Perceptions of Local Service Efficiency, Responsiveness, Equity and Effectiveness, COCOPS Working Paper, 7.
Aucoin, P. (1990). Administrative Reform in Public Management: Paradigms, Principles, Paradoxes, Pendulums, Governance.
Barzelay, M. (1992). Breaking through Bureaucracy, Berkeley: University of California Press.
Bezes, P., Demaziere, D., Le Bianic, T., Paradeise, C., Normand, R., Benamouzig, D., Pierru, F., & Evetts, J. (2012). “New Public Management and professionals in the public sector, what new patterns beyond opposition”. Sociology du travail, 54, 1-52.
Boston, J., Martin, J., Pallot, J., & Walsh, P. (1996). Public Management: the New Zealand Model, Auckland: Oxford University Press.
Christensen, T., & Laegreid, P. (2001). New Public Management: The Transformational of Ideas and Practice, Alder shot: Ash gate.
Cohen, S., & Eimicke, W. (1998). Trends in 20th Century United States Government Ethics, New York: School of International and Public Affairs, Columbia University.
Ellonen, R., Blomqvist, K., & Puumalainen, K. (2008). “The role of Trust in organizational innovativeness”. European Journal of Innovation Management, 11(2), 160-181.
Ferlie, E., Pettigrew, A., Ashburner, L., & Fitzgerald, L. (1996). The New Public Management in Action, New York: Oxford University Press.
Ferris, J.M., & Graddy, E.A. (1998). “A Conceptual Framework for New Public Management Theory”. International Public Management Journal, 1(2), 225-240.
Hays, S.W., & Kearney, R.C. (1997). “Riding the Crest of a Wave: The National Performance Review and Public Management Reform”. International Journal of Public Administration, 20(1), 11-40.
Heyer, G.D. (2010). “New Public Management: A strategy for democratic police reform in transitioning and developing countries”. An International Journal of Police Strategies & Management, 34(3), 419-433.
Hood, C. (1990). “The New Public Management in the 1980s: Variations on a Theme, Accounting”. Organizations and Society, 20(3), 93-109.
Hood, C. (1991). “Public Management for all Seasons”. Public Administration, 69(1), 3-19.
Hood, C. (1996). “Beyond Progressivism: A New Global Paradigm in public Management”. International Journal of Public Management, 19(2), 151-178.
Hughes, O. (2003). Public Management and Administration: An Introduction (3rd Ed.), Basingstoke: Macmillan.
Jones, L.R., & Donald, F.K. (2003). “Assessing Public Management Reform in an International Context”. International Public Management Review, 4(1), 1-19.
KiKert, J.M. (1997). “Public Governance in the Netherlands: An Alternative to Anglo-American Managerialism”. Public Administration, 75, 731-752.
Lane, J.E. (2005). New Public Management, London: Rutledge.
Larbi, G.A. (1999). The New Public Management Approach and Crisis States United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) Discussion Paper, 112.
Lee, B. (2011). “New public management, accounting, regulators and moral panics”. International Journal of Public Sector Management, 25(3), 192-202.
Stivers, C. (2003). “Administration versus Management: a Reading from Beyond the Boundaries”. Administration and Society Journal, 35(2): 211
Levy, R. (2010). “New Public Management: End of an Era”? Public Policy and Administration Journal, 25(2), 234-240.
Mishra, A. K. (1996). “Organizational responses to crisis: The centrality of trust”. Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, 261-287
Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector, Reading, MA: Addison-Wesley.
Peters, B. (2002). “The Changing Nature of Public Administration: From Easy Answers to Hard Questions”. Asian Journal of Public Administration, 24(2), 153-183.
Pollitt, CH. (1990). Managerialism and the Public Service: The Anglo American experience, Oxford: Basil Blackwell.
Pollitt, Ch., & Dan, S. (2011). The impact of the new public management in Europe: A Meta analysis, COCOPS working paper, 3.
Siltala, J. (2013). “New Public Management: The Evidence-Based Worst Practice”? Administration and Society Journal, 45(4), 468–493.
 Yamamoto, H. (2003). New Public Management: Japan’s Practice, Institute for International Policy Studies Policy Paper, Policy Paper, 293E, Tokyo: IIPS.