تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران دبیرستان‌های شهرستان میانه ‌است. در این پژوهش فرهنگ سازمانی به‌عنوان متغیر مستقل و یادگیری سازمانی و خلاقیت به ‌‌عنوان متغیرهای وابسته ‌در نظر گرفته ‌شدند. روش پژوهش توصیفی-همبستگی می‌باشد. تعداد جامعه ‌آماری تحقیق که ‌شامل دبیران دبیرستان‌های شهرستان میانه ‌بود 411 نفر بودند که ‌با استفاده ‌از فرمول کوکران حجم نمونه ‌200 نفر و از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده ‌انتخاب شدند. در این پژوهش برای آزمودن فرضیه‌ها از رگرسیون خطی ساده ‌و ضریب همبستگی اسپیرمن و برای تعیین برازش متغیرها از مدل معادلات ساختاری استفاده ‌شده ‌است. در این پژوهش جهت دستیابی به ‌اعتبار پرسشنامه‌ها از دو روش روایی محتوایی و روایی سازه ‌استفاده ‌شد. همچنین پایایی به ‌دست آمده ‌با استفاده ‌از ضریب آلفای کرونباخ 812/0 می‌باشد که ‌مورد تأیید قرار گرفت. نتایج به ‌دست آمده ‌از پژوهش نشان می‌دهد که ‌فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران دبیرستان‌های شهرستان میانه، تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، احمد (1390). بررسی رابطه بین سرمایه ‌فکری و توانمندسازی شناختی با یادگیری سازمانی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ‌ارومیه. پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ‌ارومیه.
اسدی­نژاد، مریم (1390). بررسی تأثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر خلاقیت کارکنان شرکت سهامی برق منطقه­ای گیلان. پایان­نامه ‌کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ‌پیام نور، دانشگاه ‌پیام نور استان تهران واحد تهران غرب.
الوانی، مهدی (1388). مدیریت عمومی، تهران، نی، چاپ سی و چهار.
باقری، زهرا و چوپانی، حیدر (1389). موانع و چالش­های خلاقیت و نوآوری در  سازمان­ها و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن. سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز (TRIZ) و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران 6-5، صص 20-1.
برومند، زهرا (1389). بهبود و بازسازی سازمان، تهران، جنگل، چاپ چهارم.
جاودانی، مریم (1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش (KM) میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال تحصیلی 89-1388. پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد مرودشت.
حاجیها، زهره ‌و خراط­زاده، محدثه ‌(1393). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و معیارهای خلق ارزش در شرکت­های پذیرفته ‌شده ‌در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 3، صص 438-421.
حضرتی­ویری، اصغر؛ عباس­پور، عباس و اکبری محله­کلائی، محمد (1392). تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی و میزان تحصیلات. چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 13، صص 173-159.
دباغی، حمیده ‌و غلام­نژاد، خدیجه ‌(1391). تبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی با خلاقیت کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران. مجله جهانی رسانه، دوره 7، شماره 2، صص 21-1.
رابینز، استیفن (1388). تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی). ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران، صفار، چاپ بیست و ششم.
رضاییان، علی (1387). مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت، چاپ دوازدهم.
رعنایی کردشولی، حبیب ا.. و قرآنی، سید فرامرز (1386). کاربرد چارچوب ارزش­های رقابتی در پژوهش­های فرهنگ سازمانی. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 5، شماره 1، صص 116-89.
شریعتمداری، مهدی و توانگر، علی (1390). بررسی رابطه بین ابعاد سازمان یادگیرنده ‌و خلاقیت مدیران متوسطه ‌سمنان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه ‌آزاد واحد گرمسار، سال پنجم، شماره 1، صص 93-77.
محمودی، مهرداد (1390). یادگیری سازمانی انسان-محور. پیام دریا، شماره 205، صص 47-44.
منصوری، حسین و رحیمی، فریبا (1391). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ارتقای خلاقیت کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان. هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه­های توزیع نیروی برق، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران.
موغلی، علیرضا و مالکی طبس، فاطمه ‌(1388). رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان­های دولتی.  پژوهش­های مدیریت، سال دوم، شماره 6، صص 123-97.
نصرت­پناه، سیاوش؛ کشوری، عبدالرحمن و پورالشریعه، علیرضا (1393). چالش­های خلاقیت و نوآوری کارکنان مطالعه موردی: یک دانشگاه ‌نظامی. فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دوازدهم، شماره 47، صص 124-97.
نصیری، فخرالسادات؛ احمدی، غلام­علی و سلطان­آبادی، پروانه ‌(1392). بررسی وضعیت هوش اجتماعی و رابطه آن با رفتار شهروندی و خلاقیت سازمانی در دانشگاه ‌بوعلی سینا همدان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال هفتم، شماره 4، صص 110-91.
Boerner, S., & Gebert, D. (2005). “Organizational culture and creative processes comparing German theater companies and scientific institutes”. Nonprofit management and leadership, 16(2), 209-220.
Borghini, S. (2005). “Organizational creativity: breaking equilibrium and order to innovate”. Knowledge management, 9(4), 19-33.
Denison, D., Haaland, S., & Goelzer, P. (2004). “Corporate culture and organizational effectiveness: is Asia different from the rest of the world?” Organizational Dynamics, 33(1), 98-109.
Denison, D., Cho, H., & Young, j. (2000). Diagnosing organizational culture: a model and method. Working paper. International for management development.
Denison, D. R., & Neal, W. S. (2000). Denison organizational culture survey. Facilitator guide. Published by Denison consulting, LLC.
He-Chuan, S. (2010). “Conceptual clarifications for organizational learning, earning organization and a learning organization”. Human Resource Development International, 6(2), 153-166.
Hung Hung, R. Y., Yang, B., Lien, B. Y., McLean, G. N., & Kuo, Y. (2010). “Dynamic capability: Impact of process alignment and organizational learning culture on performance”. Journal of the World Business, 45, 258-294.
Ismail, S., Romle, R., & Azmar, N. A. (2015). “The impact organizational culture on job satisfaction in higher education institution”. International Journal of Administration and Governance, 1(4), 14-19.
Janovics, J., Young, J., & Cho, H. J. (2006). “Diagnosing organizational cultures: validating a model and method”. International Institute for Management Development, 23.
Jensen, P. E. (2005). “A contextual theory of learning and the learning organization”. Knowledge and Process Management, 12(1), 53-64.
Johansson, C., Åström, S., Kauffeldt, A., Helldin, E., & Carlström, E. (2014). “Culture as a predictor of resistance to change: A study of competing values in a psychiatric nursing context”. Health Policy, 114(3), 156-162.
Joseph, K. E., & Dai, CH. (2009). “The influence of organizational culture on organizational learning, worker involvement and worker productivity”. International Journal of Business and Management, 4(9), 243-250.
Kululanga, G. K., Edum-Fotwe, F. T., & McCaffer, R. (2010). “Measuring construction contractor's organizational learning”. Building Research and Information, 29(1), 21-29.
MartÃnez, D., Crego, A., Garcia-Dauder, S., & DomÃnguez-Bilbao, R. (2012). “Organizational culture as a source of change in trade unions”. Employee Relations, 34(4), 394-410.
Martins, E. C., & Terblanche, F. (2003). “Building organizational culture that stimulates creativity and innovation”. European Journal of Management, 6(1), 64-74.
Montes, F. J., Moreno, A. R., & Morales, V. G. (2004). “Influence of sup poet Leadership and teamwork cohesion on Organizational learning, innovation and performance: an empirical examination”. Tecnovation, 25, 1159-1172.
Phang, CH. W., Kankanhalli, A., & Ang, C. (2008). “Investigating organizational learning in e-Government projects: A multi-theoretic approach”. Journal of strategic Information systems, 17, 99-123.
Pirayeh, N., Mahdavi, A. M., & Nematpour, A. M. (2011). “Study of organizational culture influence (Based on Denison’s Model) on effectiveness of human resources in Karun oil & gas Production Company”. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9), 1886-1895.
Sachin, K. P., & Ravi, K. (2012). “Organizational culture a HR strategy for successful knowledge management”. Strategic HR Review, 11, 322-328.
Saka-Helmhout, A. (2009). Organizational learning as a situated routine based activity. Journal of world Business.
Shu-Hung, H. (2014). “Effects of organizational culture, organizational learning and IT strategy on knowledge management and performance”. The Journal of International Management Studies, 9(1), 50-58.
Wilenius, M. (2006). “Cultural competence in the business world: a finish perspective”. Journal of Business Strategy, 27(4), 43-49.
Yukl, G. (2009). Leading organizational learning: Reflections on theory and Research. The leadership Quarterly 20.