نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و منبع اصلی زاینده
مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیتهای کلیدی هر سازمان است و عامل انسانی منبع
راهبردی برای سازمانها محسوب شده لذا برنامه ریزی منابع انسانی جزء برنامه ریزی
استراتژیک است و سنگ زیربنای برنامه ریزی منابع انسانی شناخت مفروضاتی است که
تصمیمات در آن اتخاذ می شود و درصورت پیش بینی و قضاوت مناسب، اهداف مورد
انتظار تحقق می یابد. و همچنین بحث رویکرد استراتژیک در برنامه ریزی منابع انسانی
و متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی است. چرا که این عوامل آن جنبه ای
از برنامه ریزی استراتژیک سازمان است که به جای توجه به منابع مالی یا دیگر منابع به
نیروی انسانی توجه دارد و تجزیه وتحلیل قوتها ، ضعفها ،فرصتها و تهدیدات با توجه
به عوامل داخلی وخارجی تاثیر گذار بر فعالیتهای سازمان صورت می گیرد. از این رو
بررسی الگوها ومدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و استفاده بهینه
ار آنها در موسسات و سازمانها جهت برنامه ریزی و بهسازی منابع انسانی مثمر ثمر
خواهد بود.پس برنامه ریزی استراتژیک گونه ای از برنامه ریزی است که در آن هدف،
تعریف و تدوین استراتژیهاست. از آنجایی که استراتژی می تواند دارای عمر کوتاه یا
بلند باشد برنامه ریزی استراتژیک م یتواند برنامه ریزی بلندمدت یا کوتا همدت باشد اما
متفاوت از آنهاست. و همچنین برنامه ریزی استراتژیک نگاه به آینده دارد و تمرکز بر 
آینده پیش بینی شده می باشد که این گونه تمرکز و آینده نگری در کل سازمان
بالاخص در پیشرفت و توسعه منابع انسانی جایگاه خاصی دارد . پس به همین دلیل ما
نیز در این مقاله به بررسی توسعه منابع انسانی ،برنامه ریزی استراتژیک ، و نقش آن در
توسعه منابع انسانی می پردازیم.

کلیدواژه‌ها