ارتقای بهره وری و دموکراسی در پارادایم خدمات دولتی نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول)

2 ندارد

چکیده

عوامل بسیاری، بخش دولتی را از بخش خصوصی متمایز می سازد و باعث تفاوت
ماهیتی این دوبخش می گردد. این عوامل بر توفیق سطح پایین یا عدم موفقیت
پروژه های ارتقای عملکردکه به تقلید از بخش خصوصی در سازمانهای دولتی پیاده
سازی می شود نیزموثر است. این تفاوتها یکی از جدید ترین پارادایمهای
فراگیرمدیریت دولتی با عنوان مدیریت دولتی نوین رابه چالش می کشد. پارادایم
مدیریت دولتی نوین در تلاش است که بخش دولتی را هر چه بیشتر شبیه به بخش
خصوصی سازد. یکی از مهمترین تفاوتهای این دو بخش تعدد ذینفعان در بخش دولتی
و تفاوت و تعارض نیازهای آنان است که مدیریت این اهداف و نیازهای متعارض را
دشوار می نماید. یکی از عوامل کلیدی در موفقیت سازمانهای بخش دولتی، درگیری و
مداخله داوطلبانه و آگاهانه شهروندان در پروژه ها و فرایند های سازمانهای دولتی است.
حمایت و مشارکت ذینفعان بخش دولتی خصوصا شهروندان در برنام ههای مدیریت
عملکرد باعث ارتقای مشروعیت سیستم و موفقیت این نوع برنامه ها می شود. در
راستای پررنگ کردن مفهوم شهروندی و مداخله شهروندان، پارادایم جدیدی به نام
پارادایم خدمات دولتی نوین شکل گرفته است که در این مقاله ضمن معرفی این 
پارادایم جدید، مبتنی بر چارچوب نظری این پارادایم، یک مدل مفهومی از عوامل
ارتقای مداخله شهروندان که باعث ارتقای دموکراسی و توفیق برنامه های توسعه ای
می گردد ارائه می گردد. در این مدل مفهومی، نقش کلیدی آموزش شهروندان و ارتقای
آگاهی به عنوان زمینه سازان مشارکت و مشروعیت سیستم مورد تاکید قرار گرفته
است. موضوعی که خالق تفکر پویا و خلاق در شهروندان بوده و ضامن ایجاد
دموکراسی و فرهنگ بلند مدت مشارکت و توجه به منافع ملی در عین توجه به منافع
فردی است. نتیجه این فرایند ارتقای بهره وری و عملکرد در عین ارتقای دموکراسی
پایدار در جامعه است.

کلیدواژه‌ها