بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

سلامت سازمانی اشاره به وضیعتی دارد که در آن سازمان علاوه بر این که در محیط خود پایدار می‌ماند، در درازمدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود سازگار شود و توانایی‌های لازم برای بقاء خود را پیوسته ایجاد کرده و گسترش دهد. زمانی که ویژگی‌های رفتاری یک سازمان سالم مورد بررسی قرار می‌گیرد، مهم‌ترین مسئله‌ای که به صورت بارز در زمینه رفتاری از کارکنان مشاهده می‌شود، احساس تعلق خاطر و دلبستگی به کار و سازمان می‌باشد. لذا، رفتار سازمانی یکی از متغیرهایی است که در چند دهه اخیر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. رفتار سازمانی، فعالیت‌های کاری و رسمی است و به عملکرد موثر سازمان کمک می‌کند. این رفتار به عنوان عملکرد زمینه‌ای یا رفتار سازمانی اجتماعی مطرح است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه می‌باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مدیران دانشگاه پیام نور استان مازندران می‌باشد. حجم نمونه بر اساس اصول علمی و جدول تعیین حجم نمونه 65 نفر بوده که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از جمعیت یاد شده انتخاب شده‌اند. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و برای بررسی سؤالات ویژه پژوهش، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. لذا پرسشنامه‌ای حاوی 44 سؤال سلامت سازمانی در پنج مؤلفه که شامل: یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، پشتیبانی منابع، روحیه، تاکید علمی و همچنین پرسشنامه‌ای حاوی 12 سؤال رفتار سازمانی می‌باشد. تهیه گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری استفاده شد و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مقدار 86/0 محاسبه شد. برای تحلیل نتایج آمار توصیفی و آمار استنباطی، از آزمون دو جمله‌ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که رابطه معناداری بین مدل سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه وجود دارد.    

کلیدواژه‌ها