اثر سیاست‌های ارزی در جهت کاهش کسری حساب جاری (با تاکید بر بحران مالی سال 2008)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. s.n.a.najafi@gmail.com

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

 زمینه: نوسانات نرخ ارز و ا نحراف آن از مسیر تعادلی یکی از مهمترین متغیرهای اقتـصاد کـلان است که از جنبه های گوناگون بخش­های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قـرار مـی­دهـد.
 هدف: این مطالعه  با هدف بررسی  اثر سیاست‌های ارزی در هنگام وجود کسری تجاری در شرایط بحران مالی (بحران سال 2008) بر شاخص کل بورس اوراق بهادار انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای با استفاده ار رویکرد ARDL  وVCEM  انجام شده است این مطالعه به بررسی  رابطه بین نرخ ارز (به عنوان یک سیاست کنترلی درجهت کاهش کسری حساب جاری با توجه به بحران سال 2008) و شاخص کل بورس اوراق بهادار ایران را بررسی ‌می‌کند. برای کاهش اثر متغیر احتمالی حذف شده، نرخ بهره و ذخایر خارجی نیز در این تحلیل گنجانده شده است.  در این تحقیق از رهیافت خودبازگشتی با وقفه توزیعی[1] Pesaran, 2001))، به منظور بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها استفاده شده است.
یافته­ها: از جمله اقدامات دولت ها در مواقع بروز بحران ها و کسری در تراز حساب جاری استفاده ازکنترل های ارزی است . تبین اثرات نرخ ارز با توجه به وابستگی صنایع بازار بورس اوراق بهادار به واردات مواد اولیه همچنین صادارت محصولات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار برای سیاست گذارن و فعالان این حوزه بسیار حائز اهمیت است .
نتیجه­گیری: نتایج حاکی از آن است که که بین نرخ ارز و قیمت سهام در دوره‌های بحرانی نسبت به دوره‌های آرام، از نظر ادغام در بلندمدت و علیت کوتاه مدت، سازگاری بیشتری مشاهده می‌شود. همچنین نتایج اجرای سیاست‌های ارزی، در جهت بهبود حساب جاری تایید بر منحنی J  دارد.
 
[1] Error Correction Model

کلیدواژه‌ها


اصغرپور، حسین، فلاحی، فیروز و تلسچی، الناز. (1390). «بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف سوئیچینگ»، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 2(7-8)، 183-222.
بهرامی، جاوید و قریشی، نیره سادات. (1390). «تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، مجله مدلسازی اقتصادی، 5(1)، 1-22.
ترکی، لیلا، طیبی، سید کمال و شریفی، سجاد. (زمستان 1389). «تاثیر اصلاحات مالی در رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده اسلامی»، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، (2)، 65-86.
ثقفی، علی. (1371). «مبانی نظری استانداردهای حسابداری برای واحدهای انتفاعی»، فصلنامه بررسی حسابداری، 22 – 25.
جلالی نائینی، سید احمدرضا و نادریان، محمدامین. (1395). «سیاست های پولی و ارزی در یک اقتصاد صادرکننده نفت»، فصلنامه پژوهش های پولی-بانکی، 9(29)، 327-372.
جلائی، عبدالمجید ، حری، حمیدرضا و کرمانی ایرانی، فاطمه. (پاییز 1385)، «برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، 6(22)، 229-255.
سوری، علی. (1393). کتاب اقتصاد سنجی (پیشرفته)، جلد2، انتشارات فرهنگ‌شناسی.
شریفی، رنانی و همکاران. (1398). «تحلیل اثر سیاست  های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت: رهیافت خود رگرسیون برداری تابلویی»،  فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 24(2).
شهبازی غیاثی، موسی، روحانی و عزیزنژاد، سیدعلی (1394). «صمد تحلیل سلطه مالی بر سیاست پولی در اقتصاد ایران»، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، 3(12)، 7-28.
طاهری فرد، احسان و موسوی آزاد کسمایی، افسانه. (1387). «اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 43(2).
طهماسبی، بهمن، جعفری صمیمی، احمد و امیری حنیفه. (1391). «تاثیرکسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران»، نشریه دانش حسابرسی، 12(49).
عاطفی منش، رویا. (1394) «نگاهی به طبقه بندی رژیم های نرخ ارز در کشورهای عضوسازمان همکاری اسلامی و توصیه هایی برای رژیم ارزی ایران»، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، 3(10)، 7-32.
کمیجانی، اکبر و زارعی، ژاله. (1394). «شناسایی و پیش بینی بحران های بانکی در ایران»، مجله مدلسازی اقتصادی، 9(29)، 1-23.
کمیجانی، اکبر، علی نژاد مهربانی، فرهاد. (1391). «ارزیابی اثربخشی کانالهای انتقال پولی بر تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبی آن‌ها در اقتصاد ایران»، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 17(2).
مصطفی پور، منوچهر و سخایی، عمادالدین. (1390). «نگاهی به سیاست های ارزی کشور و چارچوب مناسب تعیین نرخ ارز»، مجله اقتصادی، 11(3و4)، 101-110.
مصطفی‌پور، منوچهر و سخایی، عمادالدین. (1390). «نگاهی به سیاست‌های ارزی کشور در چارچوب مناسب تعیین نرخ ارز»، مجله اقتصادی -ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، (3و4)، 110-101.
نجارزاده، رضا و شقاقی شهری، وحید. (1384). «عوامل موثر بر کسری حساب جاری ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 40(4).
نوفرستی، محمد. (1391). ریشه واحد و همجمعبستگی در اقتصادسنجی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
یزدانی، مهدی، نورافروز. (1394). «ارزیابی اثرنوسان های قیمت نفت و شکاف تولید بر تراز تجاری اقتصاد ایران»،  فصلنامه اقتصاد مالی، 9(31)، 22-40.