پیاده سازی خط مشی بازاریابی دیجیتالی در حوزه شبکه های اجتماعی با رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

10.30495/ijpa.2022.67552.10900

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف پیاده سازی خط مشی بازاریابی دیجیتالی در حوزه شبکه های اجتماعی با رویکرد داده بنیاد انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر با روش کیفی انجام گرفته و برای ساخت مدل پارادایمی از مصاحبه های دقیق مرتبط با نظریه مبتنی بر داده ها با نمونه هایی که با استفاده از روش نمونه گیری گلولهبرفی از میان کلیه متخصصان مطرح دانشگاهی مدیران و کارشناسان شرکتها انتخاب شده بودند انجام شد. در مدل پارادایمی تئوری مبتنی بر دادهها پدیده‌ اصلی این پژوهش، فرایند تدوین الگوی بازاریابی دیجیتالی در حوزه شبکههای اجتماعی با در نظر گرفتن تجربه مشتریان میباشد
یافتهها: با توجه به بررسی ابعاد موضوع و مطالعات مربوطه نتیجه گیری شد ارزشها(زیرساخت ها، بازارمحوری، کارآفرینی، نوآوری) مهارتها (سخت افزار و نرم افزار)و بازاریابی از عوامل تاثیرگذار در بازاریابی دیجیتالی میباشند. این تاثیرگذاری با عواملی چون هدف کسب و کار، توانمند سازی مبتنی بر یادگیری، الگوی ارتباطی و ارتباط با مشتریان دارای تاثیرگذاری بیشتری خواهند شد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که؛ با توجه به فعالیت بخش زیادی از جامعه در پلتفرم‌های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام، توئیتر حضور و بازاریابی در رسانه های اجتماعی، تقریباً برای هر کسب‌وکاری مفید واقع خواهد شد

کلیدواژه‌ها


ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ، عباس.، ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻓﺮ، ﺍسد.، ﻭ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ، محسن. (١٣٩٦). ﺗـﺄﺛﻴــﺮ ﺷــﺒﻜﻪﻫــﺎی ﺍﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺑــﺮ ﻛــﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺩﻳﺠﻴﺘــﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ٦(٢٢): ٢٢-١.
ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﻣﻴﺰﺭﺍ ﺣﺴﻦ.(١٣٩١). ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﻴﺮی ﻣﺪﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ ﻣﺤﺼـﻮﻻﺕ ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﺩﺍ، ١١(٣٣): ٤٨-٣٧.
زینلی، حمیده(1397). جایگاه بازاریابی دیجیتالی و ریسک آن در فروش بیمه زندگی. مقاله برگزیده بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه.ر.ک به سایت https://mic.co.ir.
فیض، داوود و شعبانی، عاطفه (1397). بررسی تاثیر اقدامات بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی؛ نوعی از استراتژی هک رشد بر تمایلات رفتاری و تبلیغات شفاهی مشتریان.تحقیقات بازاریابی نوین. دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، شماره زمستان، صفحه 45-68.
نیک بین، حسین، بدیع زاده، علی، داوری، علی و حسینی نیا، غلامحسین (1397). ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه.فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت توسعه فناوری. دوره 6، شماره 2، شماره تابستان، صفحه 137-159.
وجدانی،حسین (2019). دیجیتال مارکتینگ برای استارتاپ ها. https://www.ratin.agency/blog/digital-marketing-articles/