ارزیابی فرصت های کارآفرینانه با رویکرد تحلیل کتابسنجی(2000-2022)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه توسعه کارآفرینی , دانشکده کارآفرینی , دانشگاه تهران , تهران , ایران

3 استادیار گروه کارآفرینی , دانشکده کارآفرینی , دانشگاه تهران , تهران , ایران

10.30495/ijpa.2022.66533.10857

چکیده

زمینه: بسیاری از تصمیمات کارآفرینی به نتایج ارزیابی فرصت بستگی دارد. ارزیابی نادرست منجر به اتلاف وقت، انرژی و منابع می‌شود و احتمال شکست را افزایش می‌دهد.
هدف: بررسی موضوعات پژوهشی و مبانی نظری برای ارزیابی فرصت‌های کارآفرینان
روش ها: برای بهبود ساختار و محتوای این حوزه، ترکیبی از این مفاهیم به وسیله تحلیل هم استنادی و رویکرد کتابسنجی ارائه می‌گردد.
یافته‌ها: ایجاد بینش جدید در مورد ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی و نحوه مطالعه آن‌ها و گسترش یافته‌های تحقیقات قبلی با مروری سیستماتیک، کمی و کل نگر.
ابزار: در این مقاله از نرم‌افزار کتاب‌شناختی Publish or Perish برای شناسایی خوشه‌های تحقیقاتی در شبکه هم‌استنادی و از نرم‏افزار Biblioshiny برای نمایش شبکه هم استنادی و برای ترسیم ساختار اصلی نقشه‌ها از نرم افزار Bibliometrix استفاده نموده‌ایم.
نتیجه‌گیری: نتایج ما به دو بخش تقسیم می‌شود. در ابتدا، ما تجزیه و تحلیل آماری را بر روی مجموعه داده‌های کتاب سنجی ارائه می‌دهیم و تأثیر تجزیه و تحلیل و خوشه‌بندی هم استنادی را توضیح می‌دهیم. سپس، تعاریف مفهومی ارزیابی فرصت‏ها را بر اساس رویکرد آنها دسته بندی و مرور می‏کنیم.

کلیدواژه‌ها