کاربرد روش دلفی فازی در طراحی و تبیین مدل دستیابی به مزیت رقابتی پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) a-rezaeian@sbu.ac.ir

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30495/ijpa.2022.66454.10846

چکیده

زمینه: مزیت رقابتی پایدار، توانایی سازمان برای اجرای یکی از مهمترین روش‌ها در طولانی مدت است که رقبا نمی‌توانند به راحتی با آن روبرو شوند.
 هدف: هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدل دستیابی به مزیت رقابتی پایدار با استفاده از روش دلفی فازی می باشد.
 روش‌ها: روش گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و با استفاده از روش دلفی فازی دیدگاه های آن‌ها استخراج گردیده و مورد پالایش قرار گرفته است.
 یافته‌ها: براساس بررسی‏های صورت گرفته، بحث ایجاد مزیت رقابتی در مقابل رقبا یکی از چالش‏های جدید در حوزه بازاریابی است. اهمیت پژوهش در این می‌باشد که به گونه ای تجربی به استفاده‌کنندگان نتایج این پژوهش نشان دهیم که مزیت رقابتی در پایداری سازمان‌ها تأثیر معناداری داشته باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که مدیران صنایع مختلف می‌توانند با استفاده از این مدل و در نظر گرفتن متغیرهای دیگر، با استفاده از مستندات موجود در سازمان‌شان، میزان اثرگذاری هر یک از معیارهای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بر معیارها و شاخص‌های مدنظرشان از جمله ارزش ویژه برند، سهم بازار برند و سودآوری و تقاضا و... پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


احمد پور داریانی، محمود؛ عزیزی، محمود. (1398)، «کارآفرینی»، تهران: موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم.
آشنا، مصطفی؛ یوسفی، صادقی، فرزانه. (2009). سرمایه فکری، سرمایه‌ای ارزشمند و موثر در سازمان امور مالیاتی کشور. فصلنامه پژوهشنامه مالیات (نشریه علمی), دوره 17، شماره 6.
باقری، مسعود، نمازیان، مریم، (1397) «موانع کارآفرینی در ایران، نقش بومی سازی و راهکارها»، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب وکار های دانش بنیان.
باقری، مهزاد، (1397) «تبیین عوامل مرتبط با مزیت رقابتی پایدار در شرکت های صنایع غذایی استان مازندران» دانشگاه آزاد اسلامی رشت.
بهرامی، سوسن؛ رجایی پور، سعید؛ حسینی، تقی؛ نصرآبادی، حسنعلی؛ یار محمدیان، محمد حسین. (1398) «تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 61.
چوپانی، حیدر، زارع، مجتبی، قاسمی، عقیل، غلام زاده، حجت، (1396) «بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه)»، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، شماره1، ص27-58.
حاجی پور، بهمن، مومنی، مصطفی، (1398) «بازشناسی رویکرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه: شرکت تولیدی ساران» اندیشه مدیریت، سال سوم، شماره اول،ص77-102.
حسینی، سیده الهام، حسینی، سیده راحله، (1397) «توانمند سازی کارکنان: گامی به سوی ترویج و توسعه کارآفرینی در سازمان‌ها» کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان.
رفیعی، مجتبی؛ کهن، نبی اله. (1398)، «مدیریت جامع سرمایه‌های فکری، سنجش، اندازه‌گیری و گزارش دهی»، چاپ اول، اراک، آی سانا.