تأثیر سیاست‌های آموزش عالی بر شاخص‌های توسعه سیاسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی-اندیشه سیاسی، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 عضو هیئت علمی، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

10.30495/ijpa.2022.67870.10929

چکیده

زمینه و هدف:­ توسعه سیاسی به تعبیری نهادینه شدن سیاست است. در این توسعه، قانون معیار و مالک اصلی برای هر گونه تفوق افراد بر یکدیگر شمرده و حکومت حق عمومی مردم تلقی می‌شود. توسعه سیاسی موجب تنوع ساختاری، تخصصی شدن و عرفی شدن یک جامعه می‌شود. هدف این مقاله[1] ارائه مدلی برای بررسی تأثیر سیاست‌های آموزش عالی بر شاخص‌های توسعه سیاسی در ایران است.
روش: اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی است که در آن، روابط بین متغیر‌ها در قالب الگوی علّی مورد بررسی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی واقع در شهر تهران به تعداد آن‌ها 1029 نفر می‌باشند. براساس فرمول کوکران تعداد 280 نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است.
یافته ­ها: بررسی داده­ها نشان داد که؛ که بین‌المللی شدن آموزش بر توسعه سیاسی ایران تأثیری معنی‌دار دارد. همچنین تأثیر تجاری‌سازی ایده‌های دانشگاهی بر توسعه سیاسی ایران در سطح (01/0) معنی‌دار است. همچنین ارتباط با صنایع و نهاد‌های مالی، اهداف و رسالت دانشگاه در راستای توسعه، توسعه اجتماعی دانشگاه و ساختار منعطف سازمانی بر توسعه سیاسی ایران تأثیر معنی‌داری دارد. در کل سیاست‌های آموزش عالی میزان 81/0 از تغییرات توسعه سیاسی ایران را پیش‌بینی می‌کند
نتیجه­ گیری: نتایج تحقیق نشان داد که؛ توسعه سیاسی یکی از شاخه‌های توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات در تمام بخش‌های جامعه و‌گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر. میزان پیشرفت و تحقق توسعه سیاسی در هر نظام، بر اساس سنجش میزان تحقق اهداف آن امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


ثابتی، مریم، همایون سپهر، محمد، احمدی، فخرالدین. (1393). نقش آموزش عالی در توسعه ملی. مطالعات توسعه اجتماعی ایران, 6(4), 59-69.
جاودانی, حمید. (1390). نقش دانشگاه در فرایند توسعه.  نامه آموزش عالی، 3 (10): 35-50.
رشیدی, مصطفی، خان‌محمدپور، فتحعلی, زارعی، بهادر. (1397). تحلیل نقش آموزش عالی در روابط سیاسی ایران و اتحادیه‌ اروپا با رویکرد برساخت گرایی.  پژوهش‌های راهبردی سیاست، 7 (24): 39-65.
عالی پور، علیرضا، عنایتی، ترانه (1396)، تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاه‌های نسل چهارم، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی، 7 (26): 76-53.
هندریکسون، رابرت‌ام (1395)، راهبری و رهبری علمی در نظام آموزش عالی، نشر ویرایش، مترجم رضا مهدوی, سعید غیاثی ندوشن، تهران: انتشارات ویرایش