مدل تجزیه و تحلیل خط ‌مشی‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشگی گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان،ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاداسلامی ،گرگان، ایران.(

3 استادیار گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر،ایران.

10.30495/ijpa.2022.62829.10790

چکیده

زمینه: اموزش و پژوهش از زیربنایی ترین ساخت‌های هر جامعه‌ای می‌باشد. در صورت عدم توجه به سیاست‌های این حوزه اثار آن می‌تواند بر توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... نمودار باشد.
هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل تجزیه و تحلیل خط‌‌مشی‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشگی گرگان می­باشد.
روش:  پژوهش از حیث ماهیت استقرایی و از حیث روش، کیفی می­باشد. جامعه آماری پژوهش خبرگان و خط­مشی­گذاران دانشگاه علوم پزشکی و اساتید دانشگاهی می­باشند که به روش نمونه گیری هدفمند با استفاده از تکنیک گلوله برفی، تعداد 20 نفر با در نظرگرفتن اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.
یافته­ها: رویکرد مورد استفاده در پژوهش حاضر، تکنیک داده بنیاد می­باشد که پس از انجام مراحل سه گانه کد گذاری باز، محوری و گزینشی مدل اولیه ارائه گردید. درنهایت مدل نهایی پژوهش در 6 بعد طراحی گردید.
نتیجه گیری: طبق نتایج حاصله عوامل علی شامل: (ساختار مثبت گرا، ارتباطات اثربخش، مدیریت مشارکتی، ویژگی­های رفتاری، نظام مدیریت منابع انسانی، فرآیندهای اداری صحیح)، مقوله محوری (تجزیه و تحلیل خط‌مشی آموزشی و پژوهشی)، راهبرد (بهره برداری از الگوهای سازمان پیشرو و موفق استقرار سازو کارهای نظام آموزش و پژوهش منطبق با هریک از اقدامات نظام فردی و سازمانی آموزش و ترویج نمونه‌های موفق آموزش و پژوهش)، عوامل بسترساز (خود ارزیابی، جو سازمانی مثبت، یادگیری مشارکتی)، عوامل مداخله گر (مدیریت ناکارآمد، فشار سیاسی) و پیامدها (در دوبخش پیامدهای رفتاری و سازمانی) بدست آمدند.

کلیدواژه‌ها