تاثیر اجرای خط‌مشی‌‌گذاری عمومی بر فرهنگ سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.30495/ijpa.2022.66807.10867

چکیده

زمینه هدف: عامل کلیدی موفقیت سازمان‌ها، پیچیده، کم سر و صدا و پنهان، اما به شدت قدرتمند است که می‌تواند سرچشمه‌ای برای حرکت و پویایی یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. این پدیدة نیرومند فرهنگ سازمانی نام دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر اجرای خط مشی‌گذاری عمومی بر فرهنگ سازمانی در سطح وزارت اقتصاد و دارایی انجام شد.
روش:این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق نیز یک تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری کلی تحقیق کلیه کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد آنها 725 نفر بود. سپس بر اساس جدول کوکران و بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 251 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق تعیین شد. برای جمع‌آوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از مطالعات کتابخانه و برای جمع‌آوری داده‌های از میدانی استفاده شد. ابزار اصلی جمع‌اوری اطلاعات پرسشنامه اجرای خط‌مشی‌گذاری عمومی (عباسی و همکاران، 1395) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2001) می‌باشد. روایی آن به صورت صوری، محتوایی و سازه‌ای بررسی شد. پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار  Smart PLS نسخه 2 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: ننایج نشان داد اجرای خط مشی‌گذاری عمومی عمومی با ضریب تاثیری برابر 695/0 و مقدار معناداری 070/9  بر فرهنگ سازمانی در سطح وزارت اقتصاد و دارایی تاثیر دارد. همچنین، ابعاد مختلف اجرای خط‌مشی‌گذاری عمومی تدوین‌کنندگان (190/0=β و 206/2=t)، مجریان تدوین‌کنندگان (165/0=β و 976/1=t)،، ماهیت سازمان مجری (158/0=β و 194/2=t)،)، انواع کنش‌ها ((322/0=β و 036/6=t)،) و محیط سازمانی (156/0=β و 925/2=t) اجرای خط‌مشی‌گذاری عمومی بر فرهنگ سازمانی در سطح وزارت اقتصاد و دارایی تاثیر دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به این که خط‌مشی‌ها راهنمای عمل بوده، اولویت‌ها، بایدها و نبایدها را معین می‌کنند، خط‌مشی، همچنین نشان‌دهنده خطوط کلی در فعالیت‌ها و اقدامات بخش عمومی است. با توجه به یافته‌های تحقیق، خط‌مشی‌ توانایی تاثیرگذاری بر فرهنگ سازمانی را دارد.  لذا مدیران وزارت اقتصاد و دارایی  باید در جهت تدوین خط‌مشی، فرهنگ سازمانی را مورد تو.جه قرار دهند. 

کلیدواژه‌ها


احسانی، فاطمه و پورنوروزی، مهسا (1395). تاثیر خط مشی‌گذاری عمومی و فرهنگ سازمانی با تبیین آرامش روان شناختی مبتنی بر صبر در جوامع اسلامی، سومین کنگره بین‌المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی،گرگان.
اشگر، رضا؛ حمیدی‌زاده، علی؛ دانایی‌فرد، حسن. (1399). شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه های کارآفرینان خط‌مشی در عرصه خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران، مجله علمی مدیریت فرهنگ سازمانی، 5 (25)، 86-53. 
پسندی پور، ندا؛ پاک طینت، اقبال؛ خوارزمی، مهدیه؛ رضوی، طاهره (1396). بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر اعتمادسازی بین کارکنان دستگاه های اجرایی شهر سیرجان، مدیریت فرهنگ سازمانی، 15 (2)، 329-309.
پیران، مریم؛ پرواز، حمیدرضا؛ اسمی، کرامت (1391). بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر بروز خلاقیت از دیدگاه عضای هیات علمی، نامه آموزش عالی، 5 (17)، 164-137.
تقوایی، رضا؛ شیخ بکلو، سارا. (1400). پیش زمینه های شکل گیری خط مشی های نظام سلامت اداری بر عملکرد بین سازمانی با میانجی شفاف سازی در استانداری کرمانشاه، خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 12 (4)، 22-15.
حاجی کریمی، عباسعلی؛ رضاییان، علی؛ عالم تبریزی، اکبر؛ سلطانی، مرتضی (1391). مدل میان سطحی برای تبیین ارتتباط ادراک از حمایت سازمانی، مدیریت راهبردی، 6 (2)، 200-177.
خنیفر، حسین و اقداغی، میثم (1394). الگوی مفهومی سطوح تاثیرگذاری آموزه های اسلامی بر خط مشی‌گذاری فرهنگی، معرفت فرهنگ اجتماعی، شماره 22، 62-45.
رحیمی، حمید و آقابابایی، راضیه (1392» .(رابطة فرهنـگ سـازمانی و اخـلاق حرفـهای؛ اعضـای هیئتعلمی دانشگاه کاشان»، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دورة 6 ،شمارة 2 ،61-67
ساعدی، عبدالله (1399). طراحی و تبیین مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان با استفاده از پژوهش آمیخته، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان، دانشکده علوم اقتصادی و اداری. 
سلیمی فرد، خداکرم؛ جاویدفرد، محبت؛ محمدی، زهرا (1397). یک مدل تحلیلی برای سنجش عوامل مؤثر بر معماری منابع انسانی سازمان، پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، 10 (34)، 85-72.
فرامرز، الما؛ سلاجقه، سنجر؛ صیادی، سعید (1397). تحلیل نقش فرهنگ سازمانی، فرهنگ ملی فرهنگ شهروندی در خط مشی‌گذاری فرهنگی شهرداریهای کلان شهر جمهوری اسلامی ایران، مدیریت شهری، شماره 52، 20-5. 
فردین، مرضیه و یعقوبی، نورمحمد. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی شیوه‌‌های نهادینه‌‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر کرامت انسانی و ارج ‌نهادن به سرمایه‌‌های انسانی (مورد مطالعه: دانشگاه سیستان و بلوچستان). مدیریت فرهنگ سازمانی, 15(4), 735-765. 
قره‌باغی، میثم؛ مقیمی، سیدمحمد؛ لطیفی، میثم (1400). فراترکیب مطالعات اجرای خط‌مشی عمومی در ایران، فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، 7 (3)، 260-243.
کاوه، علی؛ کیاکجوری، داود؛ تقی پوریان؛ محمدجواد, آقاجانی، حسنعلی. (1400). ابعاد مدل فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان بانک توسعه و تعاون، خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 12 (4)، 176-163.
متین نفس, فرهاد, شریف زاده, فتاح, ربیعی, مهناز, حسینی گل افشانی, سید احمد. (1399). چالش‌های ساختاری سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران و ارائه الگوی فرآیند جامع خط‌مشی‌گذاری، پژوهشهای اقتصادی ایران، 25 (83)، 84-61.
معمارزاده طهران, غلام‌رضا, موسی‌خانی, محمد, الوانی, سیدمهدی, فلسفی, علی. (1395). ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران (مورد مطالعه: یکی از یگان‌های نیروی زمینی مستقر در شهرستان ویژه مراغه). فصلنامه مدیریت نظامی, 15(60), 34-76.
نیازآذری، کیومرث و تقوایی یزدی، مریم (1395). فرهنگ سازمانی در هزاره سوم، نشر آگاه.
الوانی، سیدمهدی و شریف زاده، فتاح (1396). فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران دانشگاه علامه طباطبایی.