مدل مدیریت منابع انسانی سبز در نظام بانکی کشور (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد امارات ، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 دانشیار گرووه مدیریت آموزشی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. تهران- ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت اجرائی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

5 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

10.30495/ijpa.2022.67256.10883

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت منابع انسانی سبز به دنبال استفاده بهینه از منابع کمیاب محیطی است و تأکید آن بر فلسفه، خط‌مشی و فعالیت‌هایی است که سازمان‌ها را در رسیدن به اهداف سبز یاری می­رساند. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل مدیریت منابع انسانی سبز در بانک رفاه کارگران انجام گرفته است.
 روش:­ پژوهش حاضر با روش آمیخته (کیفی- کمی) انجام گرفته و جامعه پژوهش در بخش کیفی عبارت بودند از اساتید، متخصصان و خبرگان در این حوزه و در بخش کمی، کلیه اساتید، کارکنان، مدیران و متخصصان در حوزه استراتژی منابع انسانی سبز. تعداد نمونه در بخش کیفی که به صورت هدفمند انتخاب شد، 12 نفر از اساتید، متخصصان و خبرگان و در بخش کمی، با استفاده از فرمول کوکران 332 نفر از مدیران و معاونین بانک رفاه کارگران، انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل؛ مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته. در بخش کیفی به روش دلفی و از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و Smart PLS انجام گرفته است.
یافته­ ها: یافته­ها نشان داد همانگونه که ملاحظه شد، از مولفه‌هایی که معرف شاخص‌های استراتژی منابع انسانی سبز در بانک رفاه کارگران بود، به دلیل آنکه هیچ یک از مولفه‌ها بار عاملی کمتر از ۰٫۳ نداشت، از روند تحلیل عاملی حذف نگردیدند و با توجه به اینکه کلیه گویه‌های باقیمانده بزرگتر از 6/0 بود، مدل مطلوب است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که، برنامه­ها و استراتژی­های منابع انسانی سبز به طور فزاینده­ای برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی­های سبز و شیوه­های مدیریت محیطی سازمان­ها ضروری تلقی می­شود و در این الگو تایید شده­اند. در این الگو، استراتژی منابع انسانی مبتنی بر سه سطح فردی، تیمی و سازمانی تایید شده است.

کلیدواژه‌ها


Ahmad, S. (2015), Green human resource management: policies and practices, Cogent Business & Management, 2, PP: 1 - 13.

Almada, L., & Borges, R. (2018), Sustainable competitive advantage needs green human resource practices: A framework for environmental management, RAC, Rio de Janeiro, 22 (3), PP: 424-442.

Al-Mamun, M. A. (2019). An analysis of employee awareness on green human resource management practices: Evidence from Bangladesh, Human Resource Management Research, 9 (1), PP: 14-21.

Armstrong, M. (2010), Strategic human resource management, A Guide to Action, kogan page, London and Philadelphia.

Ashraf, F., Ashraf, I., & Anam, W. (2015), Green HR for businesses, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5 (8), PP: 148-156.

Azmi, F. R., Musa, H., Shahbodin, F., Hazmilah, H., & Fam, S. (2018), Green human resource management: A case of Malaysia, IOSR Journal of Business and Management, 20 (3), PP; 77-80.

Berber, N., & Aleksic, M. (2016), Green human resource management: organizational readiness for sustainability, International Scientific Conference: The Priority Directions of National Economy Development, PP: 271-283.

Bombiak, E., & Marciniuk-Kluska, A. (2018), Green human resource management as a tool for the sustainable development of enterprises, Polish Young Company Experience, Sustainability, 10, PP: 2-22.

Bon, A. T., Zaid, A. A., & Jaaron, A. (2018), Green human resource management, Green supply chain management practices and Sustainable performance, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Bandung, Indonesia.

Boubekri, M. (2008), Day lighting, Architecture and Health: Building Design Strategies, London: Routledge.

Caldwell, C., & Anderson, V. (2018), Strategic human resource management, Management Science- Theory and Applications, PP: 1-253.

Fancello, G., Uccheddu, B., & Fadda, P. (2013) "The performance of an urban road system using Data Envelope Analysis", WIT Transactions on The Built Environment, 130, 67-77.

Charbel, J., & Lopes, H. (2015), Green human resource management and green supply chain management, linking two emerging agendas, Journal of Cleaner Production, Vol: 12 (3), PP: 1824 - 1833.

Chen, Ch. J., Huang, J. W. (2009), Strategic human resource practices and innovation performance, the mediating role of knowledge management capacity, Journal of Business Research, Vol: 62, PP: 104 - 114.

Chen, S. Y., Tien, P. W., Chen, K. C., & Lee, I. U. (2012). The influence of environmental commitments on green intellectual capital, Business and Information, 10, PP: 283-308.

Chowdhury, S. H., Roy, S. K., Arafin, M., & Siddiquee, S. (2019), Green HR practices and its impact on employee work satisfaction - A case study on IBBL, Bangladesh, International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 3 (3), PP: 129-138.

Deshwal, P. (2015), Green HRM: An organizational strategy of greening people, International Journal of Applied Research, 1 (13), PP: 176-181.

Douglas, W. S., Renwick, T., & Stuart, M. (2013), Green human resource management, A Review and Research Agenda, International Journal of Management Reviews, 15, PP: 1 - 14.

Eiadat, Y., Kelly, A., Roche, F., & Eyadat, H, (2008), Green and competitive?, An empirical test of the mediating role of environmental innovation strategy, Journal of World Business, 43, PP: 131-145.

Ezmi A, Andalib Ardakani N, Andalib Ardakani D. (2019) [The impact of leadership styles on Organizational forgetting: new approach in knowledge management]. Journal of Health Administraon ; 14 (44):41-53

Ernest, m., & Young, H. (2013), Successful core banking, Report of Research, EPGM Limited, PP: 20 - 26.

Fam, J., Shen, J., & Deng, X. (2019). Effects of green HRM practices on employee

Fraj, E., Martı´nez, E., & Matute, J. (2013), Green marketing in B2B organizations: an empirical analysis from the natural-resource-based view of the firm, Journal of Business & Industrial Marketing, 28 (5), PP: 396-410.

Gilley, J. W., Eggland, S. A., & Gilley, A. M. (2002). Principles of human resource development, Cambridge: Perseus Books, 2, PP: 12-13.

Guerci, M., & Carollo, L. (2016). A paradox view on green human resource management: insights from the Italian context, The International Journal of Human Resource Management, 27 (2), PP: 212 - 238.

Jabbour, A., Jabbour, C., Latan, H., Teixeira, A., & Oliveira, J. (2014), Quality management, environmental management maturity, Green supply chain practices and 48.green performance of Brazilian companies with ISO 14001 certification: Direct and indirect effects, Transportation Research Part E, 67, PP: 39-51.

Jabbour, C. J. C., & Jabbour, A. B. L. (2016), Green human resource management and green supply chain management: linking two emerging agendas, Journal of Cleaner Production, 112, PP: 1824-1833.

Louid, K. B., & Larimer, C. W. (2016). The Public Policy Theory Primer. Boulder-CO. In: Westview Press.

Kim, Y. J. (2019). The effect of green human resource management on hotel employees’ eco-friendly behavior and environmental performance, International Journal of Hospitality Management, 76: 83-93.

Lavna, G., Uccheddu, B., & Fadda, P. (2016) "The performance of an urban road system using Data Envelope Analysis", WIT Transactions on The Built Environment, 130, 67-77

Ojo, A. O., & Raman, M. (2019). Role of Green HRM Practices in Employees’ Proenvironmental IT Practices. In World Conference on Information Systems and Technologies (pp. 678-688). Springer, Cham.

Rawashdeh, A. (2018). The impact of green human resource management on organizational environmental performance in Jordanian health service organizations, Management Science Letters, 8 (10): 1049-1058.

Renobek, H. (2019). Green human resource management: a simplified introduction, hr dialogue, department of hrm, faculty of management studies and commerce,

Roscoe, S., Subramanian, N., Jabbour, C. J., & Chong, T. (2019). Green human resource management and the enablers of green organisational culture: Enhancing a firm's environmental performance for sustainable development, Business Strategy and the Environment, 12 (3):34-49.University of Sri Jayewardenepura.: 22-41

Saker, J. R., Shore, C., Feldman, G., & Lathrop, S. (2017). Toward an anthropology of public policy. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 600, 219-231