شناسایی شاخص‌ها و وضعیت سنجی برون سپاری در دستگاه‌های اجرایی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی (تصمیمگیری و خط مشیگذاری عمومی)، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت واحد قائم شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران و استادیارگروه مدیریت دانشگاه شمال آمل

3 استادیار گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

10.30495/ijpa.2022.64858.10821

چکیده

زمینه: پدیده برون‌سپاری امری جدید در امور سازمانی و نظام‌های اداری می‌باشد، لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص‌ها و وضعیت سنجی برون‌سپاری در دستگاه‌های اجرایی استان مازندران می‌باشد.
روش: جامعه­ی آماری بخش کیفی شامل خبرگان شامل روئسا، مدیران و ناظرین پروژههای برونسپاری دستگاه­های اجرایی استان مازندران و جامعه­ی آماری بخش کمی نیز شامل مدیران ارشد، مدیران میانی و دست‌اندارکاران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی استان مازندران بود. تعداد افراد نمونه در بخش کیفی تعداد 11 نفر و در بخش کمی تعداد 228 نفر انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوا، تکنیک دلفی و آزمون t تک نمونه­ای در نرم افزار Spss استفاده شد.
یافته‌ها: با توجه برای کلیه شاخص‌ها بجز شاخص‌های اتخاذ تدابیر لازم جهت برون‌سپاری در سازمان، انعطاف‌پذیری سازمان در زمینه نحوه ارائه خدمات برون‌سپاری، حفظ دانش فنی سازمان در برون‌سپاری، انتقال دانش جدید فنی از سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر به سازمان طی برون‌سپاری و ایجاد ظرفیت بالا با برون‌سپاری خدمات، عدم تغییر میزان هزینه پرداختی شهروندان برای ارائه خدمات برون‌سپاری و شاخص بررسی مکان برون‌سپاری در قرارداد، در وضعیت مناسبی قرار دارند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان بیان داشت که دستگاه‌های اجرایی استان مازندران آمادگی لازم را از لحاظ انجام برون‌سپاری تا حدی زیادی دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


ابطحی، معصومه السادات. رضایی، علی (1395). بررسی راهبرد برون ‌سپاری اقلام بلااستفاده خدمتی در راستای بهبود عملکرد (مطالعه موردی مرکز فروش ناجا). فصلنامه علمی ترویجی اندیشه آماد. دوره 15، شماره 57، ص 51-85.
باقری، مسلم. ابراهیمی، ابواقاسم. کیانی، مهرداد (1394)، طراحی الگوی عوامل موثر بر تصمیمگیری جهت برونسپاری فعالیتها (مورد مطالعه: شرکت صنایع اُپتیک اصفهان)، بهبود مدیریت 9 (3)، 137-166.
تقی‌زاده هوشنگ، صادقی باروجی زین‌العابدین. ارزیابی وضعیت مدیریت برون-سپاری مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تبریز. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی-دانشور رفتار سابق-. ۱۳۹۰; ۹ (۵۰) :۱۹۱-۲۰۶
حبیبی, نیک بخش, فرهادی, علی, بابایی, محمد رضا. (1396). برون‌سپاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی در سازمان‌های نظامی (مورد مطالعه: نیروی هوایی). علوم و فنون نظامی, 13(40), 29-51.
دهقانی پوده، حسین، چشم براه، محسن، ترابی، حسن، کریمی گوارشکی، محمدحسین، حسنوی، رضا. (1397). تعیین ابعاد و مؤلفه ‏های برون سپاری در توسعه محصولات با فناوری بالا. بهبود مدیریت. 12(2): 58-27.
الفت, لعیا, براتی, مسعود, ولدی, محمد رضا. (1391). چارچوبی برای تصمیم برون سپاری راهبردی. مطالعات مدیریت صنعتی, 9(25), 27-50.
الفت، لعیا. براتی، مسعود. (1391).مدلی برای تصمیم برون سپاری در بانک صنعت و معدن تامین و پشتیبانی دستگاه‌های خودپرداز. راهبردهای بازرگانی، 20 (1). 25-40.
فرهنگی، نسیم، عباس نژاد، طیبه، غفورنیا، محمد. (1398). ارزیابی برون‌سپاری فعالیت‌های بخش خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم. مدیریت صنعتی. 11(1): 132-111.
قربانی, محمد و محمدرضا مختارنظیف، (۱۳۹۰). طرح تحقیقاتی عارضه یابی برون سپاری و ارائه مدلدر شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی، کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب، تهران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
کریمی گوارشکی، محمد حسین. الیاسی، مهدی. عابدی جوزم، رضا. صادقی یزدان آباد، محمد (1392). الگویی برای تصمیمات برون سپاری تولید در یک سازمان دولتی. مدیریت نوآوری، 1 (20). 83-106.
نظری مرتضی، ریاحی لیلا، طبیبی سیدجمال‌الدین، محمودی مجدآبادی فراهانی محمود. (1397). تدوین الگوی عوامل محیطی موثر جهت برون سپاری خدمات در بیمارستان‌های دولتی ایران. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز. 7(4): 344-333.
نویدی، امیر، تقی پور ظهیر، علی، احمدی، سیدعلی اکبر. (1397). ارائه مدلی برای پیش‌بینی برون‌سپاری فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی سازمان‌های دولتی. آینده پژوهی مدیریت. 29(2): 86-71.
نویدی، امیر. تقی پورظهیر، علی. احمدی، سیدعلی اکبر. (1396). ارائه مدلی برای برون سپاری فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی سازمان‌های دولتی (مورد: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ). مدیریت بر آموزش سازمان. 6 (1)، 179-210.