تحلیل رابطه معیارهای مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با بهره‌وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: دستگاه‌های اجرایی شهرستان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، مدیریت، کرمان، ایران.

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، مدیریت، کرمان،ایران (

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، مدیریت، کرمان، ایران.

10.30495/ijpa.2022.49612.10598

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف تحلیل رابطه معیارهای کیفیت(EFQM) با بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی شهرستان کرمان انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و توسعه ای-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را در فرآیند ساخت مدل خبرگان آگاه به موضوع، شامل دو دسته اند : افراد متخصص در رشته مدیریت و امور اداری و کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان کرمان می‌باشند. نمونه گیری در انتخاب خبرگان به روش غیرتصادفی و هدفمندو برای کارکنان به روش طبقه‌ای انجام شد , حجم نمونه پژوهش شامل 30 خبره و 524 کارمند است. در این پژوهش به منظور جمع آوری داده‌های مورد نیاز از یک پرسشنامه محقق ساخته بهره‌وری نیروی انسانی و یک پرسشنامه استاندارد EFQM استفاده شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمار استنباطی و رویکرد معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی، آزمون‌های همبستگی پیرسون و آزمون t تک نمونه‌ای عاملی از طریق نرم افزارهای AMOS و SPSS استفاده شد.
یافته­ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین کیفیت و ابعاد آن و مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود داشت.
نتیجه­گیری: بکارگیری سیستم‌های نوین مدیریت و مدل‌های تعالی سازمانی نظیر EFQM در دراز مدت و کوتاه مدت سبب کارایی و اثربخشی کارکنان و در نتیجه افزایش بهره‌وری نیروی انسانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


افروزنیا، علی و توکلی، عبدالله. (1395). بررسی تطبیقی بهره‌وری نیروی کار در ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 8(4)، 126-105.
حسینی، سید احمد؛ کدخدایی، سلمان و طولابی، مجید. (1395). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک ANP (مطالعه موردی: مدیران و سرپرستان شهرستان درود). مدیریت بهره‌وری، 10(37)، 50-29.
حیدری، محمد و جهانگیری، اصغر، (1389)، مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها نویسنده ایزابل رابینسون، مجله راهبرد بومی، شماره107.
ساعتچی م. 1382. بررسی عوامل و موانع انسانی بهره‌وری از دیدگاه مدیران سازمانهای مشمول قانون تامین اجتماعی.مطالعات مدیریت، بهبود و تحول، شماره37.
شکرچی زاده، احمدرضا و حاجی اسماعیلی سمیه. (1394). مروری بر مدل‌های بهره‌وری نیروی انسانی و ارتباط آن با کیفیت خدمات در سازمان‌های خدماتی و دولتی. اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.
عترت دوست، محمد. (1390). الزامات مدیریت کیفیت و ارتقای بهره‌وری در سازمان نیروی انتظامی از نگاه آیات و روایات. توسعه انسانی پلیس،  8(38)، 70-51.
فراهانی، ابوالفضل؛ کاشف، میرمحمد؛ غلام زاده یامچی، ایوب و خدادادی، محمدرسول. (1393). ارتباط مدیریت کیفیت جامع با بهره‌وری در ادارات تربیت‌بدنی استان آذربایجان شرقی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی، 6 (1)، 17-1.
طاهری ش.1390.بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها.انتشارات هستان.چاپ هجدهم.
کاملی م ج.عزیزی حر.مهدی زاده ح. 1393. بررسی عوامل مؤثر بر میزان بهره‌وری کارکنان اجرایی پلیس راهور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.فاتب، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شماره32.
مبینی، مهدی. (1388). ارتباط مدیریت کیفیت جامع و اثربخشی در سازمان تربیت‌بدنی و فدراسیون سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران. سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی (توسعه و بالندگی منابع انسانی در ورزش)، شهرکرد.
میر سپاسی ناصر. متقی محمد حسین. سلاجقه سنجر.1388 . بررسی میزان عوامل مرتبط با کندی تسری نظام مدیریت کیفیت جامع در پیکره بخش دولتی ایران.مجله پژوهش‌های مدیریت، شماره 81.
واعظی، رضا و وثوقی، فاطمه. (1389). اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی پژوهشی در شرکت پالایش نفت تهران. مطالعات مدیریت صنعتی، 8(19)، 96-73.