اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دانشگاهی ایران از منظر متخصصان مراکز رشد دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان کارآفرینی(فناوری)، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، استان قزوین، ایران

2 استاد، گروه مدیریت اجرایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دپارتمان کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، استان تهران، ایران

10.30495/ijpa.2022.20010

چکیده

زمینه: از آنجایی که کارآفرینی فناورانه به طور فزاینده‌ای ساختار اقتصادی منطقه‌ای را بهینه می‌کند و باعث رشد اقتصادی می‌شود، تقویت کارآفرینی فناورانه و تسریع صنعتی شدن دستاوردهای علمی و فناوری در اکوسیستم‌ کارآفرینی دانشگاهی ضروری است.هدف پژوهش حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل ابعاد اکوسیستم کارآفرینانه فناورانه دانشگاهی ایران از منظر متخصصان مراکز رشد دانشگاهی بود.
روش تحقیق: این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها آمیخته- اکتشافی بود.در بخش کیفی از روش‌های تحلیل محتوای مصاحبههای نیمه ساختاریافته استفاده شد.جامعه تحقیق در این بخش، 13 نفر از خبرگان شامل اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان و کاربران (مستاجران) مراکز رشد دانشگاهی بودند که با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.روایی و پایایی ابزار پژوهش مورد تایید قرار گرفت.مصاحبه‌ها تا زمان رسیدن به سطح اشباع نظری ادامه یافت.در بخش کمی، داده با استفاده از روش پیمایش و توزیع پرسشنامه گردآوری و داده‌ها از طریق روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار PLS تحلیل شد.جامعه آماری بخش کمی شامل متخصصان و خبرگان مراکز رشد دانشگاهی بودند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دانشگاهی عبارت از سیاست‌ها و حمایت‌های دانشگاهی، فرهنگ، زیرساخت، تامین مالی، سیاست گذاری دولت، سرمایه انسانی و بازار، و همچنین در بررسی وضعیت ابعاد اکوسیستم، متغیر سیاست‌ها و حمایت‌های دانشگاهی، بالاترین میانگین و متغیر بازار، کمترین میانگین را دارند.دانشگاه‌ها با آماده‌سازی بسترهای مناسب جهت حمایت از بازیگران فعال در این اکوسیستم، وضعیت خوبی دارند.اما، بازار با کمترین امتیازها در «ایجاد بازارهای جدید محصولات دانش‌بنیان دانشگاهی به بازارهای بین‌المللی» و «میزان بکارگیری قوانین بهبود فضای کسب و کار در کشور» از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.در مجموع، نتایج نشان داد که اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دانشگاهی کشور دارای بلوغ مطلوبی نبود.
 نتیجه‌گیری: در این پژوهش پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دانشگاهی توسط نویسندگان ارائه شده است.بر اساس نتایج این پژوهش، با بکارگیری و اجرای اقدامات پیشنهادی توسط دولت و موسسات دانشگاهی، بلوغ اکوسیستم کارآفرینانه فناورانه دانشگاهی قابل افزایش خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


ثناگو مطلق, نادر, موسی خانی, مرتضی, سخدری, کمال, رحمانی, حامد. (1400).شناسایی مولفه‌های اکوسیستم کارآفرینی: مطالعه ای بر پژوهش‌های ملی، بین‌المللی و سیاست‌های منطقه ویژه اقتصادی پیام.خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریت.12 (1).25-1
میثمی،امیرمهدی، محمدی الیاسی، قنبر، مبینی دهکردی، علی، حجازی، سید رضا.(1396).ابعاد و مولفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران.فصلنامه مدیریت توسعه فناوری.5 (4).9-42.
میگون پوری, محمد رضا, عربیون, ابوالقاسم, پوربصیر, محمد مهدی, مبینی دهکردی, علی.(1397).مدل سازی و پیکره بندی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی.فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی.11 (3).560-541.