آسیب شناسی راهبردی نظام مدیریت منابع انسانی بر اساس خط مشی های شایستگی بین المللی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت دولتی، واحد امارات دانشگاه آزاد اسلامی، دبی

2 دانشیار گرووه مدیریت آموزشی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. تهران- ایران

3 استادیار گروه مدیریت اجرائی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

4 استاد گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد. ایران

5 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

10.30495/ijpa.2022.66762.10865

چکیده

زمینه و هدف: نیروی انسانی در هر سازمانی به عنوان یک سرمایه مبتنی بر ابعاد چهارگانه فیزیولوژیکی، فکری، اجتماعی و عاطفی مورد توجه قرار می گیرد؛ هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی خط­مشی نظام مدیریت منابع انسانی بر اساس شایستگی­های بین‌المللی و جهانی در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب می باشد.
روش: که در دو بخش کیفی - کمی و به روش توصیفی - اکتشافی انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی به عنوان اعضای پانل دلفی مدیران اجرایی و اساتید دانشگاهی به تعداد 32 نفر که به روش غیرتصادفی هدفمند و در بخش کمی معاونین مدیر منابع انسانی در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به تعداد 10 نفر انتخاب شدند. در مرحله کیفی شاخص­ها و مولفه­های شایستگی­های نظام مدیریت منابع انسانی با روش دلفی طراحی شد. در مرحله کمی تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از سه تکنیک تحلیل اهمیت - عملکرد، دیمتل فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی استفاده شده است.
یافته ها: بر اساس یافته­های حاصل در بخش کیفی، شایستگی­های نظام مدیریت منابع انسانی در شش بعد نظام تامین منابع انسانی (7 شاخص)، نظام جبران خدمت منابع انسانی (6 شاخص)، نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی (12 شاخص)، نظام آموزش و توسعه منابع انسانی (10 شاخص)، نظام نگهداری منابع انسانی (7 شاخص) و نظام روابط کار منابع انسانی (10 شاخص) طراحی گردید.
نتیجه گیری: همچنین نتایج مرحله کمی حاکی از آن است که 25 زیر عامل به عنوان آسیب­های نظام­های مدیریت منابع انسانی در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


جعفری، هاجر؛ رفیعی، مجتبی و رضا نجاری. (1396)، آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با توجه به متغیر جنسیت (مورد مطالعه: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان.
حمیدی، علیرضا و سعید آیباغی اصفهانی. (1396)، آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی شهرداری ساری با رویکرد مدل سه شاخکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی.
رحمانی، حجت؛ رجبی واسوکلایی، قاسم؛ سعیدپور، جلال؛ رضایی مهدی؛ نیکان، سمیه و بهمن خسروی. (1396)، آسیب شناسی منابع انسانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی بر اساس مدل سه شاخگی، فصلنامه بیمارستان، سال 15ف شماره 4، صص 41 - 35.
سلطانی، محمدرضا، نیکوکار، غلامحسین، پاشایی­هولاسو، امین و احمدرضا خلیلی. (1397)، آسیب­شناسی آموزش­های سازمانی در یکی از مراکز نظامی نیروهای مسلح با استفاده از الگوی «FRSS»، مدیریت و فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران، دوره 16، شماره 2، صص 438-411.
عبداله پور، عبداللطیف و علیرضا کوشکی جهرمی. (1396)، آسیب شناسی حوزه منابع انسانی بیمارستان خلیج فارس با بهره مندی از روش تحقیق آمیخته، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دانشکده علوم انسانی.
قلی پور سوته، رحمت الله، حمداللهی، هاتف، سیدجوادین، سیدرضاو وجه الله قربانی زاده. (1399)، طراحی مدل مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران در راستای بهبود شاخص‌های حکمرانی خوب، فصلنامه حقوق اداری، سال8، شماره24، صص160-135
نوری قشلاقی، افسانه؛ خراسانی، اباصلت و فرنوش اعلامی. (1396)، آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از الگوی FPSS، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
خوش نمک، بهروز، ایرانزاده، سلیمان، خدیوی، اسداله و هوشنگ تقی زاده.0 (1399)، ارائه مدل شایستگی در انتصاب مدیران در سازمان‌های خدماتی از طریق شناسایی و پرورش شایستگی‌های مدیران از دیدگاه جامعه شناسی سازمان ها (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی)، فصلنامه مطالعات جامعه شناسی، سال12، شماره47، صص87-71.
جوادی پور، فاطمه و بختیار محمودپور. (1398)، بررسی رابطه بین شایستگی مدیران با میزان رضایتمندی شغلی معلمان (ناحیه یک شهر ری)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، دانشکده علوم انسانی.
الماسی فرد، محمد رسول؛ حقیقی کفاش، مهدی؛ افجه، سید علی اکبر و جهانیار بامداد صوفی. (1393)، الگوی مدیریت منابع انسانی برای دورکاری، رساله دکتری، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری.