خط‌مشی‌گذاری بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی در شرکت ملی صنایع مس ایران (مورد مطالعه: مجتمع مس سرچشمه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد رفسنجان، دانشکده مدیریت، کرمان، ایران

5 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد رفسنجان، دانشکده مدیریت، کرمان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت و بهروه وری انرژی یکی از خط­مشی­های راهبردی کشورها در تامین انرژی مورد نیاز، پاسخگویی به تقاضای انرژی و رفع چالش­ها و نگرانی­های محیط زیستی است. به همین دلیل هدف این تحقیق تبیین خط‌مشی­گذاری بهینه سازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی در مجتمع مس سرچشمه است.
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک رویکرد اکتشافی دارد. جامعه آماری این پژوهش، شامل متخصصان حوزه صنعت مس در سه رده مدیران، روسا و سرپرستان می‌باشد. برای جمع آوری نمونه از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و تا رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت. تعداد نمونه آماری 75 نفر بوده است. داده‌های پژوهش با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است. در این پژوهش روش کیفی تحلیل مضمون (تم) و نرم افزار اطلس (8) استفاده شده است.
یافته ها: یافته‌های پژوهش در قالب یک مدل مفهومی برای عوامل تاثیر گذار بر بهینه سازی مصرف انرژی در شرکت ملی مس سرچشمه ارائه شده است. این مدل شامل 7 حوزه عوامل محیطی، عوامل تولیدی؛ عوامل ساختاری؛ عوامل محتوایی ـ رفتاری؛ مدیریت انرژی؛ شبکه بهره‌وری انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی است.
نتیجه گیری: نتایج پزوهش نشان داد که؛ تمامی حوزه‌های مدل مفهومی، عوامل تسریع و تسهیل کننده و موانع و محدودیت‌های بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به مدل مفهومی مدیریت انرژی در تولید می‌و همکاران (2016) طبقه بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


آذری سنگلی، فرزاد، جلالی مجیدی، محمد، برزویی، عباس، و دریایی، زینب. (1393). مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی و ارائه راهکارهایی برای تحقق آن. مجله آنلاین اروپایی علوم طبیعی و اجتماعی: مجموعه مقالات، 3 (3)، 57-74
فرامرز، مرتضی (1396) بررسی و ارزیابی خط‌مشی محیط زیست و انرژی و توسعه پایدار در ایران. اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی، 54-71
صباغ علی اکبر و وکیل الرعایا یونس (1397)، موانع بهینه سازی مصرف برق در بخش صنعت: مطالعه موردی شرکت برق منطقه‌ای سمنان.
عسکری، محسن. (1397). بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت و گاز.
صادقی، مهدی و آستانه، زهرا (1393). ارائه مدلی بهینه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران با استفاده از رویکرد بهینه سازی قوی. مجله اقتصاد انرژی ایران.
صوفی، تورج، کردار پور، فرزانه، میرسنجری، علی، و گشایشی، حسین. (1392). مقاله بررسی ضایعات انرژی در صنایع سیمان و رویکردهای بهینه سازی مصرف انرژی ارائه شده در همایش فلرها و کوره‌های صنعتی، تهران.
نعمت پور، نادر. (1390). بررسی راهکارهای مناسب برای انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار، بهینه سازی مصرف انرژی و مدل سازی آن در بخش صنعت، اولین همایش رویکردهای نوین در حفظ انرژی، تهران.
تقی زاده‌، مرتضی، امینی، علیرضا و رفعتی آلاشتی. (1388). نقش سیستم مدیریت انرژی در بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع معدنی غیرفلزی (مطالعه موردی: کارخانه ماشین سازی سفال و آجر تبریز)، مجله اقتصاد انرژی ایران.
رضایی، حسین، شکری، زینب؛ فانی، علی اصغر و فروزنده، لطف الله. (1389). بررسی فرآیند بهینه سازی مصرف انرژی از منظر مهندسی ارزش در صنایع چوب و کاغذ مازندران، همایش ملی مهندسی ارزش.
ناهیدی، زهره و کیاور، محمدعلی. (1387). بررسی رابطه بین قیمت انرژی و مصرف انرژی در بخش صنعت در اقتصاد ایران. ماهانه نفت، گاز و انرژی.
پیرکندی، جاماسب و افسری، محمد جعفر و محمودی، مصطفی. (1398). بررسی عملکرد رفتار مواد تغییر فاز در یک سیستم ذخیره انرژی در مقیاس کوچک، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، تهران.
 
فرامرز، مرتضی . (1396). بررسی و ارزیابی خط‌مشی محیط زیست و انرژی و توسعه پایدار در ایران. اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی، 54-71.
دانایی فرد، حسن. شول، حسین. آذر، عادل . (1394). طراحی چارچوبی برای پیشنهادیه خط‌مشی عمومی. مجلس و راهبرد، شماره68 (12).33-57
پورعزت، سیدکمال، و سجودی، سکینه، و احمدزادهدلجوان، فهیمه (1396). تاثیر انرژیهای تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران. فصلنامه پژوهش­های سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی، 3 (6). 22-41
ملکی، عباس . (1397).سیاستگذاری انرژی. تهران: نشر نی.
منوریان، عباس (1394). اجرا و ارزیابی خط‌مشی عمومی. تهران، مهربان نشر.
هاولت، مایکل و اِم، رامش . (2019). مطالعه خط‌مشی عمومی، ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گل شن، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
یارمحمد، محمدحسین (1398) ارائه مدل مدیریت منابع انرژی)با استفاده از روش برنامه ریزی خطی (. مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، 11 (9). 134-168