آسیب شناسی اجرای خط‌مشی‌های آموزش نظام اداری با استفاده از مدل سه شاخگی در کارکنان وزارت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، رشته مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب ، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ، تهران، ایران.

10.30495/ijpa.2022.51791.10861

چکیده

زمینه: آموزش همواره وسیله‌ای مطمئن در جهت حل مشکلات مدیریت مدنظر قرار گرفته اما. برخی شکاف‌ها در سازمان ناشی از کاستی‌های احرای خط‌مشی‌های آموزش نظام اداری است.
 هدف: آسیب شناسی اجرای خط­مشی­های آموزش نظام اداری  با استفاده از مدل سه شاخکی در ستاد وزارت نفت.
روش‌شناسی پژوهش: روش آمیخته است که با استفاده از نمونهگیری هدفمند و اشباع نظری 20 نفردر مرحله دلفی از خبرگان حوزه مدیریت دولتی  انتخاب شدند. جامعه آماری در مرحله بخش کمی نیز شامل 257 نفر کارکنان ستاد وزارت نفت می­باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 154 نفر تعیین گردید. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه حاصل از فن دلفی بودکه روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و ضریب آلفای کروباخ بالاتر از 0.7 تایید شد.
یافته‌ها: آسیب­های اجرای خط­مشی­های آموزش نظام اداری شامل آسیب­های رفتاری با 12 شاخص، آسیب­های ساختاری با 11 شاخص و آسیب­های زمینه­ای با 13 شاخص می­باشد. تحلیل­های کمی نیز موید معنی­داری بارهای عاملی همه شاخص­ها و تایید آنها در سطح اطمینان 95% بود.
نتیجه‌گیری: آسیب‌های اجرای خط­مشی­ها رفتاری،ساختاری وزمینه‌ای بود که احساس مسئولیت و اعتقاد مجریان به خط­مشی­های آموزش نظام اداری از طریق تشریح فواید آن برای سازمان میتواند بخشی از این آسیب ها را کمتر نماید.

کلیدواژه‌ها


الوانی سید مهدی، فتاح شریف زاده  (1394)، فرایند خط‌مشی­گذاری، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
امیری، علی نقی و دانایی فرد، حسن و زارعی متین، حسن و امامی، سید مجتبی (1392)، فهم جوهره خط‌مشی گذاری عمومی نواکاوی نظری ماهیت تقلید پذیری خط‌مشی گذاران ملی ، مجله اندیشه مدیریت راهبردی ، سال پنجم ، شماره 1، صفحات ۴۴-۵
بخشی زاده, سعید, تورانی, حیدر, خلخالی, علی.  (1399). بررسی وضعیت شاخص‌های خط‌مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی. انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش, 13 (2), 194-203.
شیخ حسنی، علی؛ فقیهی، ابوالحسن؛ دانش فرد، کرم اله (1397). تحلیل خط‌مشی گذاری مالیاتی در نظام مالیات ارزش افزوده ایران، فصلنامه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 10 شماره1، صص160-137.
صبوری, حامد, گیوریان, حسن, حق شناس کاشانی, فریده.  (1400). «تبیین الگوی فرایند خط‌مشی گذاری در نظام آموزش و پرورش ایران». فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی, 16 (66).
دانش فرد، کرم اله (1396). فرایند خط‌مشی گذاری، تهران، انتشارات صفار.
لستر، جیمز. پی. و جوزف استوارت جی آر (2000). فرایند خط‌مشی گذاری عمومی،ترجمه مجتبی طبری، و دیگران، تهران: نشر ساوالان.
کلانتری،حبیب،معمار نژاد، غلامرضا (1387). عوامل موثر بر اجرای موفق خط‌مشی‌های مالیاتی مصوب مجلس.نشریه پژوهش‌های اقتصادی،شمارهدوره 3.شماره 4.صص 49-57.
محمدی آزاد م.  (1396). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط‌مشی‌های مالیاتی در ایران. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری.
معمارزاده، غلامرضا، طاهرپورکلانتری، حبیب اله (1384). شرایط و عوامل موثر بر اجرای خط‌مشی‌های مالیاتی در ایران، فصلنامه اقتصاد و مدیریت، شماره68، صص80-71.
مقدس پور، سعید، دانایی فرد، حسن و کردناییج، اسداله (1392). واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط‌مشی­های عمومی در ج. ا. ایران: مطالعه خط‌مشی­های مالیاتی کشور، فصل نامه علمی  پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره یازدهم، شماره اول، صص 68-33.
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ اﻫﺮﻧﺠﺎﻧﯽ، ﺣﺴﻦ، (1381)، ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش اﻓﻘﯽ ﻧﻮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان  (آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻏﺮب)، ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.