شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های خط‌مشی گذاری استراتژیکدر برون‌سپاری فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحدتهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

10.30495/ijpa.2022.19956

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های خط‌مشی گذاری استراتژیک برون سپاری فناوری اطلاعات می‌باشد.
روش تحقیق:روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی -کاربردی برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گرداوری داده‌ها و یا ماهیت و روش پژوهش، پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل اساتید، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه فناوری اطلاعات و همچنین اساتید، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه سرمایه گذاری و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد. برای تعیین نمونه‌های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند به تعداد 16نفر استفاده شده است. برای گردآوری داده‌ها از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روش تحلیل داده‌ها تکنیک دلفی فازی مبتنی بر روش تحلیل تم می‌باشد.
 یافته‌ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داده که خط‌مشی گذاری استراتژیک دارای سه مولفه تجزیه و تحلیل و تدوین خط‌مشی، اجرای خط‌مشی گذاری استراتژیک و ارزیابی خط‌مشی استراتژیک می‌باشد و همچنین برونسپاری فناوری اطلاعات نیز دارای هفت مولفه عملکرد سیستم فناوری اطلاعات، ارائه خدمات پشتیبانی سیستم، فناوری اطلاعات سبز، شکاف کاربردی فناوری اطلاعات، اهمیت استراتژیک، ویژگی‌های سازمان و پروژه و ویژگی‌های تامین کنندگان پروژه می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


اکبری، ح. نیک زاد، س. (1389). ابزارهای پر کاربرد مدیریتی در سازمان‌های ایرانی. ماهنامه تدبیر، 217، 24-28.
الوانی ، م. اشرف زاده ، ف. (۱۳۸۷).برون‌سپاری راهی به سوی توسعه ، انتشارات مبتکران.
باقری، مسلم؛ ابراهیمی، ابوالقاسم؛ کیانی، مهرداد؛ طراحی الگوی عوامل موثر بر تصمیم گیری جهت برون سپاری فعالیت ها (مورد مطالعه: شرکت صنایع اپتیک اصفهان)، بهبود مدیریت » پاییز 1394 - شماره 29 علمی-پژوهشی ‏ (30 صفحه - از 137 تا 166).
جامی پور، مونا؛ شرکت، محمد حسین؛ یزدانی، حمیدرضا (1396)، ارائه مدل مدیریت تغییر در برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات: مجله علمی-پژوهشی (وزارت علوم) شماره 32، صفحه - از 405 تا 424.
حمیدی، حجت اله؛ روغنیان، عماد؛ کمانکش، علی؛ (1395)، مدل تصمیم گیری برای برون سپاری فناوری اطلاعات به منظور بهبود پشتیبانی فناوری اطلاعات سازمان ها- شماره 51 علمی-ترویجی (وزارت علوم) 16 صفحه - از 71 تا 86
رضی نژاد، م. جوکار، ع. (1396)، ارایه یک مدل شناسایی، رتبه بندی عوامل موثر بر برون سپاری فناوری اطلاعات با تاکید بر تلفیق تکنیک‌های FTOPSIS، FANP، DEMATEL (مطالعه موردی: بانک پارسیان استان مازندران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران غرب.
رضی نژاد، محمد، جو کار، علی اکبر، ارایه یک مدل شناسایی، رتبه بندی عوامل موثر بر برون سپاری فناوری اطلاعات با تاکید بر تلفیق تکنیک‌های FTOPSIS، FANP، DEMATEL (مطالعه موردی: بانک پارسیان استان مازندران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران غرب، 1396.
شفایی تنکابنی، میر سعید، شیخ رضا، جلالی، محمد مهدی، پیمایشی دربارة اولویت بندی عوامل مؤثر بر برون سپاری فناوری اطلاعات در بستر رایانش ابری، در دانشگاه‌های استان سمنان با بهره مندی از روش دیمتل فازی، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره ی 7، شماره 2، تابستان 1394، صص 344-325.
عباسی، ب. (1399)، شناسایی و رتبه­بندی معیارهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه بر اساس روش­های تصمیم­گیری چند معیاره، مجله دانشگاه تهران، دوره 12، شماره 2.
کشتکار رجبی، م. اعتباریان، ا. قیتانی، ا. آقا حسینعلی شیرازی، م. (1399)، مدلسازی عوانل نوثر بر استفاده از سیاست­پژوهی در حوزه خط و مشی­گذاری بخش مسکن، مجله دانشگاه تهران، دوره 11، شماره 2.
مظاهری, م. شیرویه زاد، هـ. ذوالفقاری، ذ، (1397)، شناسایی دسته بندی عوامل کلیدی موفقیت در برون سپاری حوزه فناوری اطلاعات با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، یزد، دانشگاه یزد.
مظاهری, معزالدین؛ هادی شیرویه زاد و مجید ذوالفقاری، (1397)، شناسایی دسته بندی عوامل کلیدی موفقیت در برون سپاری حوزه فناوری اطلاعات با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، یزد، دانشگاه یزد.
مقدم, ذ. شهرکی مقدم؛ ا. پودینه مقدم، ع. سرگلزایی، ا. (1396)، مروری بر دلایل برون سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات یک مقاله مروری، کنفرانس ملی کاربرد فناوری‌های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT، تهران، دانشگاه ایوانکی.
مقدم, ذبیح الله؛ افشین شهرکی مقدم؛ عاطفه پودینه مقدم و احسان سرگلزایی، (1396)، مروری بر دلایل برون سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات یک مقاله مروری، کنفرانس ملی کاربرد فناوری‌های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT، تهران، دانشگاه ایوانکی.
موسی خانی، م.، مانیان، ا.، محمودی، ج.، کارگر، م.ح. (1396). ارائه چارچوب جامع راهبردی فناوری اطلاعات و بومی سازی آن برای صنعت خودروی ایران (مطالعه موردی: مادر شرکت خودروی اطلس)، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 9 (1)، 165-143.
نعمت الهی، ف. (1392)، «توسعه مدل برون سپاری بلند مدت موفق در شرکت‌های تولید نرم افزار ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، گرایش سیستم‌های اطلاعاتی. دانشکده فنی مهندسی. دانشگاه الزهرا.