مدل ارزیابی خط‌مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران و گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

10.30495/ijpa.2022.65832.10837

چکیده

زمینه و هدف: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شکل کنونی در صنایع کشور نشان می‌دهد که این قانون در شرایط فعلی از لحاظ احکام مصوب، نحوه اجرا و نبود زیرساخت‌های لازم، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان در بخش صنعت به وجود آورده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل ارزیابی خط‌مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت بود.
روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، روش تحقیق کیفی بود. روش نمونه‌گیری، غیرتصادفی هدفمند بود. در بخش کیفی، با بکارگیری تکنیک دلفی و با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته,5 معیار مشتمل بر9 سنجه برای ارزیابی خط‌مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت شناسایی وتائید شد.
یافته‌ها: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته نتایج آزمون توزیع دو جمله ای نشان داد که شاخص‌های مستخرج از دلفی در توزیع دوجمله‌ای نیز مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و هر 17 نفر خبره با دسته‌بندی مشخص شده اتفاق نظر کامل داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج بررسی مقادیر واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که همه متغیرها مقدار561/0 به خود اختصاص دادند. لذا روایی همگرای ابزارهای اندازه­گیری با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده، تأیید شد. بنابراین پایایی ابزارهای اندازه‌گیری با استفاده از این دو شاخص هم تأیید شدو در انتها هم مدل پژوهش، مدل مقبول و قابل تعمیمی بود.

کلیدواژه‌ها


ارشدی، زهرا؛ منوری، طاهره.عسگری، محمدرضا (1397)، بررسی عوامل موثر بر استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی توزیع، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، موسسه بین‌المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی. 137-156.
امامی میبدی، رحمان (1391)، ارزیابی سیاست نابسمانی مفهومی، فصلنامه تخصصی سیاست گذاری عمومی، 11 (1).74-93.
جعفری صمیمی، احمد (1384)، ارائه سیستم حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن برای شرکت‌ها و صاحبان مشاغل در استان مازندران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دانشگاه مازندران، تیرماه 1384.
جعفری صمیمی، احمد، احمدپور، الهام و شیرزاد کناری، سمیه (1396)، همایش ملی مالیات برز ارزش افزوده، فرصت­ها و چالش ها، دانشگاه فردوسی مشهد، دی ماه . 112-145.
خباززاده­، محمداسماعیل و جهانشاد، آزیتا (1399). نسبت­های سود آوری و ویژگی‌های مودیان در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر ریسک پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی.شماره 46.تابستان 1399.
محقق معین، محمد (1388)، مبانی ارزشیابی برنامه، تهران : نشر مؤسسه ارزشیابی توانمندساز معین.
معمارزاده، غفارو کلانتری، حسین (1384)، شرایط و عوامل مؤثر بر اجرای خط‌مشی‌های مالیاتی ایران، اقتصاد و مدیریت، شماره (22) 67 صص 71-80.
طاهری، محمد؛خان محمدی، محمد حامد؛جهانگیر نیا، حسین و غلامی جمکرانی، رضا (1400). تدوین مدل راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران مجله علمی دانش حسابداری مالی.دوره 8-شماره (1) پیاپی 28- صفحه 29-64.
واعظی، رضا و محمدی، محسن (1396)، الگویی برای ارزیابی خط‌مشی عمومی در ایران (مطالعه خط‌مشی مالیات بر ارزش افزوده)، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، ، شماره 29 (11).211-245.
وزرات امور اقتصاد و دارایی (1398)، سازمان امور مالیاتی کشور.