مشارکت ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران (نویسنده مسئول)foad.makvandi@iau-shoushtar.ac.ir

3 گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: باز بودن مجلس می­تواند فرصت­های مهمی را برای مشارکت ذینفعان در کارکردهای اصلی مجلس از جمله خط‌مشی گذاری فراهم کند. هدف اصلی پژوهش تبیین شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستورکار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است.
روش پژوهش: این پژوهش از نـظر هـدف، کاربردی و از نـظر ماهـیت، توصیفی- پیمایشی می­باشد. داده­ها با استفاده از مصاحبه­های نیمه ساختارمند، گردآوری شده­اند. جامعه آماری هدف این پژوهش شامل خبرگان، اساتید و کارشناسان، نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس بوده است که به تصادف تعداد 22 نفر انتخاب شده‌اند. برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، بررسی سوالات فرعی و تجزیه و تحلیل یافته‌های جمع آوری شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزارهای spss و Lisrel استفاده شده است. این تحقیق یک تحقیق کیفی و کمی است که از روش داده بنیاد استفاده نموده است. پس از مصاحبه­های نیمه ساختارمند شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دارای مؤلفه‌های رفتار ذینفعان، ماهیت مشارکت، عوامل مدیریتی و ماهیت دستور کار خط‌مشی، شناسایی شدند.
یافته­ها: این تحقیق یک تحقیق کیفی و کمی است که از روش داده بنیاد استفاده نموده است. پس از مصاحبه­های نیمه ساختارمند شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دارای مؤلفه‌های رفتار ذینفعان، ماهیت مشارکت، عوامل مدیریتی و ماهیت دستور کار خط‌مشی، شناسایی شدند.
نتایج: نظر به اینکه ذینفعان مانند پلی برای قرار گرفتن جریان مسائل در دستورکار خط‌مشی، عمل می­کنند و در شرایط فعلی خلاء و فضای خالی حضور فعال ذینفعان بین مسائل و دستورکار وجود دارد، این پژوهش جهت گیری تدوین دستورکار خط‌مشی عمومی از حالت سلسله مراتبی را به فرآیندی تغییر داده و در راستای فرآیند مدار کردن به جای فرد مدار بودن عملکرد کمیسیون انرژی مجلس است.

کلیدواژه‌ها


دانایی فرد، حسن. امامی، سید مجتبی. استراتژی‌های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم , 69-97، سال 1368.
هیل، مایکل. هیوپ، پیتر. اجرای خط‌مشی عمومی، حکمرانی در نظریه و عمل. ترجمه معدنی، جواد و خدایی، نیما. انتشارات آذرین مهر، تهران، چاپ اول، سال 1397.