نقش عوامل درون و برون سازمانی در توسعه کارآفرینی دولتی (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 معاون پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی کرمان

4 استادیار گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی نقش عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در توسعه کارآفرینی دولتی انجام شده است. تحقیق موجود از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است ، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه روسا و معاونین ادارات بانک ملی استانها و شهرستانهای تابع آنها در سال 1397 به تعداد 6600 می باشد. که براساس جدول مورگان 364 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss23 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد عوامل درون سازمانی شامل ساختار سازمانی، استراتژی، سیستم، سبک مدیریت، نیروی انسانی، مهارت و اهداف کلان بر توسعه کارآفرینی دولتی تاثیر معنی داری دارند و ساختار سازمانی، مهارت سبک مدیریت و سیستم به ترتیب بهترین پیش بینی کننده کارآفرینی دولتی می باشند. همچنین عوامل برون سازمانی شامل عامل سیاسی، فناوری، دولتی و قانونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بوم شناسی و عامل رقابت بر توسعه کارآفرینی دولتی تاثیر معنی داری دارند و عامل سیاسی، رقابت، فناوری و بوم شناسی به ترتیب بهترین پیش بینی کننده کارآفرینی دولتی می باشند.

کلیدواژه‌ها