شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر ماهیت کار مدیران دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران

2 باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، قائمشهر، ایران

چکیده

زمینه: باتوجه به شرایط‌جهانی و تلاش‌دولت برای کاهش‌اتکاء به درآمدهای‌نفتی و افزایش سهم‌مالیات در بودجه‌ی‌سالانه‌ی‌دولت، نظام‌مالیاتی به‌طورعام، و کارکنان و مدیران‌ادارات امورمالیاتی به‌طورخاص، ازطریق اجرای سیاست‌های‌مالیاتی‌مصوب، اهمیت وجایگاه ویژه‌ای در جهت‌بهبود وضعیت‌اقتصادی کشور دارند.
هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل‌موثر بر ماهیت‌کار مدیران‌مالیاتی استان‌مازندران در اجرای سیاست‌های‌مالیاتی است.
روش: روش پژوهش از لحاظ هدف، توصیفی- توسعه‌ای است. دراین‌پژوهش، مدیران اداره کل و ادارات امورمالیاتی استان مازندران به عنوان جامعه‌‌ی آماری انتخاب و 127 نفر به عنوان نمونه تعیین شده‌اند. از طریق بررسی ادبیات نظری و مصاحبه با خبرگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، ابعاد و مولفه-های متغیرهای پژوهش شناسایی شدند، که در نهایت، مدل پژوهش استخراج گردید و با ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم-افزارهای آماری SPSS و LISREL تحلیل‌شده‌اند‌.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که متغیر کنترل‌سازمانی اثر مثبت، مستقیم ومعنی‌داری بر ارزش‌های(اجتماعی(67/4) و فردی(11/4)) مدیران مالیاتی دارد؛ ارزش‌های‌اجتماعی مدیران‌مالیاتی بر ارزش‌های‌فردی آن‌ها اثرگذاراست (06/8)؛ کنترل‌سیاسی بر کنترل‌سازمانی و ارزش‌های‌فردی مدیران‌مالیاتی (90/2) اثر مثبت، مستقیم و معنی‌داری دارد، اما بر ارزش‌های‌اجتماعی آن‌ها اثر مثبت، مستقیم و معنی‌داری ندارد (26/1).
نتیجه‌گیری: نتایج این‌پژوهش بینشی را به مدیران‌دولتی ارائه می‌نماید که به آن‌ها کمک‌می‌کند تا عوامل‌موثر بر کارخود را شناسایی‌کرده و براساس آن رفتارکنند.

کلیدواژه‌ها