ارایه مدل ساختاری تفسیری خطی مشی گذاری مسئولیت اجتماعی اسلامی در نظام سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نماینده ذیحساب در وزارت امور اقتصادی و دارایی

2 استادیارگروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه ، ایران

چکیده

هدف این تحقیق موضوع مسئولیت اجتماعی اسلامی در نظام سلامت و سازمان های مرتبط با آن است. لذا این پژوهش قصد دارد الگوی جامع خطی مشی گذاری فرآیند رخداد مسئولیت اجتماعی اسلامی در نظام سلامت را با توجه به اینکه بررسی تحقیقات قبلی نشانگرفقدان مدلی جامع درحوزه مسئولیت اجتماعی دربخش سلامت درکشوراست را طراحی نماید. روش تحقیق در این پژوهش ، روش مدل سازی معادلا ت ساختاری است. ابتدا عوامل مورد مطالعه با مرور ادبیات تحقیق حاصل شده و سپس روابط بین آنها از طریق نظر 22 نفر از خبرگان تشکیل دهنده تیم تصمیم و از طریق پرسشنامه ماتریس محور، نسبت به ارزیابی روابط درونی بین عوامل در قالب ماتریس خودتعاملی ساختاری، اقدام شده است. بر اساس نتایج پژوهش بین عوامل کسب منافع اقتصادی، مقتضیات قانونی، آموزه های دینی و شخصیت مدیریتی با مقوله اصلی پژوهش یعنی فرایند رخداد مسئولیت اجتماعی اسلامی در نظام سلامت رابطه وجود دارد و بر اساس راهبردهای پژوهش که شامل انجام امور مذهبی ، انجام امور فرهنگی ، انجام امور اجتماعی ، اجرای خطی مشی های لازم و تدوین خطی مشی های آموزشی می باشد، منجر به پیامدهای پایداری اعتباری ، پایداری سازمانی ، بهزیستی انسانی و توانمندسازی سلامت در اجرای مقوله اصلی پژوهش می گردد.

کلیدواژه‌ها