شناسایی عوامل مرتبط در ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 همدان-دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

زمینه: حجم بزرگی از فعالیت های اجرایی در کشور به وسیله کارکنان بخش دولتی انجام می‌گیرد. لذا هرگونه فعالیت مبنی بر توسعه کارکنان در این بخش موجب نتایج قابل توجهی در ارتقاء خدمات عمومی خواهد شد.
هدف: هدف اصلی در این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های مرتبط با الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران بود.
روش ها: پژوهش انجام گرفته از نظر نوع کیفی به شیوه توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی بود. داده‌های تحقیق شامل اسناد، مدارک متون و نتایج حاصل از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 12 و ارائه پرسشنامه به تعداد 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی بود که بصورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.
یافته‌ها: بر این اساس تعداد چهار مفهوم، 15 بُعد از 89 مولفه مرتبط با الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران شناسایی و استخراج گردید. که درنهایت 76 مورد از مولفه ها تایید و 13 مورد از آن‌ها رد شدند.
نتیجه‌گیری: یک نظام جامع ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی بایستی دارای مفاهیم، ابعاد و مولفه‌های استخراجی باشد. درک مناسب عوامل مستخرج و بکارگیری آن‌ها در یک نظام ارزیابی معتبر کارآیی و اثربخشی فعایت‌های سازمان‌های دولتی را ارتقاء می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها