طراحی الگوی تدوین خط مشی اصلاح و بهبود نظام اداری (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایزان، کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، دانشکده حسابداری و مدیریت، رشته مدیریت دولتی

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد ، کرملن، ایران

چکیده

زمینه: نظام اداری در سازمان های دولتی در ایران با توجه به نقش گسترده و مؤثری که در انجام امور دارند، یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه محسوب می‌شود که بی‌توجهی به آن آسیب‌های جبران ناپذیری در مسیر تحقق برنامه‌ها، رضایت مردم و ... به دنبال دارد
هدف: این پژوهش با هدف ارائة الگوی اصلاح و بهبود نظام اداری در شرکت ملی گاز و با استفاده از روش آمیخته (کیفی و کمی) اجرا شده است.
روش‌ها: در بخش کیفی از مدل داده بنیاد استفاه شد. در این بخش مدل داده بنیاد تحقیق با مصاحبه با 15 نفر از خبرگان ستادی در شرکت ملی گاز با روش دلفی، کدگذاری محوری و گزینشی انجام شد. در بخش کمی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در محیط نر افزای لیزرل و آموس مدل‌پیشنهادی و فرضیات ارائه شده در مرحله کیفی را مورد بررسی قرا می‌دهد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل کلیه مدیران امور اداری در 31 شرکت استانی گاز به همراه ستاد مرکزی می‌باشد. در این بخش از جدول مورگان جهت تعیین نمونه استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها