شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی در حوزه شهرداری های کل کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیت علمی- مدیر گروه

چکیده

چکیده
زمینه:درشهرداری های کشورکارکنان به دلیل ارتباط تنگاتنک با شهروندان و به عنوان یک بوروکراسی خیابانی، در اجرا با مسایل و مشکلاتی از نظر خط مشی های ابلاغی و نیز روبرو شدن با مشکلات شهروندان مواجه اند، که در اجرا و مشارکت کارکنان بی تاثیر نیست.هدف:پژوهش حاضرباهدف شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی انجام شده است. روش: در این پژوهش جهت شناسایی مؤلفه‌های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی از از تکنیک دلفی استفاده شده است. در این راستا، با استفاده از نظرات 18 نفر ازخبرگان با سابقه در حوزه خط مشی گذاری عمومی و تلفیق مؤلفه‌های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش و مؤلفه‌های پیشنهادی خبرگان، پرسش‌نامه‌ای در دو مرحله در اختیار خبرگان قرار گرفت و در زمینه میزان ارتباط مؤلفه‌ها با مشارکت کارکنان در اجرا تعیین و میزان اهمیت هر یک نظرخواهی شد و نظرات آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این پژوهش 9مولفه اصلی 58 شاخص در زمینه مشارکت کارکنان در اجرا شناسایی و مورد تائید خبرگان قرار گرفت،. همچنین با استفاده از نظر خبرگان در مورد میزان اهمیت هریک از مؤلفه‌ها، مدل کیفی پژوهش ارائه شده است. نتیجه گیری:مولفه های شناسایی شده برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر جهت مشارکت کارکنان در اجرای می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها