کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد مدیریت و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیارمدیریت و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه:در سال‏های آتی بزرگترین دغدغه سازمان‏ها صرفنظر از بقا و سودآوری، ایجاد بستری برای یادگیری و کاربرد آموخته­ها خواهد بود و طراحی الگوی یادگیری چندسطحی و پیاده‏سازی آن می‏تواند از اهمیت ویژه‏ای در جهت خط­مشی­گذاری برخوردار باشد.
هدف: این تحقیق با هدف احصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط­مشی­گذاری در سازمان­های کوچک و متوسط استان تهران انجام شده است
روش‌ها: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی اکتشافی می‌باشد. جهت شناسایی سازوکارهای فرآیندهای چندسطحی یادگیری سازمانی از رویکرده سه مرحله ای استفاده گردیده است. در مرحله اول با مطالعه گسترده ادبیات موضوع، 48 کد (سازوکار یادگیری سازمانی) شناسایی گردید. در مرحله دوم، با ورود به محیط واقعی در بین 10454 شرکت‏ کوچک و متوسط استان تهران سعی گردید که سازوکار‏های یادگیری سازمانی شناسایی شود. به همین جهت پرسشنامه‏ای حاوی 55 سؤال در نمونه 371 که به طور تصادفی انتخاب گردیده بود، توزیع شد و اطلاعات جمع‏آوری گردید. در مرحله سوم با مراجعه به این شرکت‌ها و بررسی اسناد و مدارک آن‌ها و انجام مصاحبه با مدیران و خبرگان آن‌ها سازوکارهای یادگیری بکارگرفته شده در این شرکت‏ها شناسایی و مورد بررسی واقع گردید. در نهایت، از تلفیق سه رویکرد قبل، مدل سازوکارهای فرآیند چندسطحی یادگیری نهایی شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، در مرحله کشف و شهود، 41 مکانیزم در قالب چهار مقوله، در مرحله تفسیر 20 مکانیزم در سه مقوله اصلی، مرحله ادغام 9 مکانیزم در دو مقوله اصلی و در نهایت16سازوکار‏های مرحله نهادینه‏سازی در قالب سه مقوله اصلی قرار گرفتند.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق می‌تواند آگاهی محققین و مدیران را در خصوص سازوکار‏های یادگیری سازمانی که به فرآیند خط­مشی­گذاری کمک می‏کند، را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها