طراحی مدل اخلاق باتوجه به وظایف مدیران دولتی بارویکرد سیستم خبره فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی

چکیده

زمینه: اخلاق هنجار گرا در سال های اخیر مورد توجه اندیشمندان مدیریت قرار گرفته است. در این تحقیق ضمن شناسایی ابعاد مکاتب اخلاقیدر مدیریت دولتی مدل ترکیبی برای کاربرد دررفتار مدیران دولتی ارائه شده است.هدف: تبیین مدل ترکیبی اخلاق وشناخت ازمکاتب اخلاق در راستای وظایف مدیران در سازمان های دولتی می باشد.
روش پژوهش: این تحقیق از نوع هدف کاربردی و نوع تحقیق ترکیبی انجام گشته است. درراستای بررسی مدل از جامعه انتخابی نظرات10 نفر خبرگان دانشگاهی وازدستگاههای اجرایی با روش نمونه گیری خوشه ای 130 نفر از مدیران دستگاههای برتر استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. برای شناخت اولیه مدل از ابزار مصاحبه وپرسشنامه استفاده گردید.یافته ها:بر طبق یافته ها ی مدل تحقیق نشان می دهد مدیران در سازمان های دولتی با توجه به چهار بعد اخلاقی هنجارگرا(فضیلت گرا ،وظیفه گرا ونتیجه گرا ونسبیت گرا) می توانند وظایف خود را در یک نگاه ترکیب گرا با محوریت وظیفه گرایی اثربخش نمایند. نتیجه گیری : این تحقیق نشان می دهد مدیران دولتی سازمان ها از یک ترکیب بهینه برای کاربرد اخلاقیات در سازمانها با محوریت فضیلت گرایی درسازمان های ایران استفاده می نمایند.از طرفی با تغییر وظایف مدیر ترکیب های اخلاقی واولویت های اخلاقی مدیران نیز تغییر می نماید.

کلیدواژه‌ها


دوره 7، ویژه نامه 1395
اسفند 1395
صفحه 157-167
  • تاریخ دریافت: 08 شهریور 1395
  • تاریخ بازنگری: 11 دی 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1396