طراحی الگوی رفتار سازمانی مثبت گرا (POB)در مدیریت منابع انسانی سازمانهای دولتی ایران با رویکرد دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهرری

2 مدیر گروه دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: رفتار سازمانی مثبت‌گرا اخیراً تبدیل به یکی از مفاهیم کاربردی در سازمان‌های امروزی شده است و با توجه به این‌که سازمان‌های دولتی ایران در زمینه‌ی مؤلفه‌های رفتار سازمانی مثبت‌گرا توسعه‌یافتگی قابل قبولی ندارند هدف این مطالعه ارائه مدل رفتار سازمانی مثبت‌گرا در مدیریت منابع انسانی سازمانهای دولتی ایران بوده است.
یافته‌ها: این مدل چهار بعد نظام مدیریت منابع انسانی شامل نظام جذب، تأمین و تعدیل، نظام آموزش و بهسازی، نظام نگهداری و حفاظت و نظام کاربرد را دربر می گیرد که این ابعاد تحت تأثیر رفتار سازمانی مثبت‌گرا هستند ضمن این که ابعاد رفتار سازمانی مثبت‌گرا نیز دارای برهمکنش و تأثیرات متقابل می‌باشند .یافته‌ها نشان می‌دهد مدل رفتار سازمانی مثبت گرا متناسب با شرایط سازمان های دولتی تدوین شده است که دارای چهار بعد و 20 مولفه است. برای تحلیل وضعیت موجود مدل بدست آمده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد سنجش قرار گرفته و یافته ها نشان می دهد شکاف معنی داری میان وضع موجود و مطلوب مواد قانون مدیریت خدمات کشوری از نظر رفتار سازمانی مثبت گرا وجود دارد که پیشنهاداتی جهت تقویت قانون ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها