تبیین نقش معنویت در محیط کار بر توسعة فرهنگ کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوع‌دوستی و ادب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان

2 باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

زمینه: امروزه کارآفرینی به‌عنوان یکی از بهترین استراتژی‌های توسعة اقتصادی، برای توسعة رُشد اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری کشور و سازمان‌ها در مواجهه با گرایش‌های فزایندة جهانی‌سازی نگریسته می‌شود، برای برخورداری از مزایایی کارآفرینی در سازمان‌ها بایستی بر عوامل مؤثر بر فرهنگ کارآفرینی‌سازمانی تمرکز و سرمایه‌گذاری کرد هدف: در واقع هدف از این پژوهش تبیین نقش معنویت درمحیط کار بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوع‌دوستی و ادب اجتماعی (مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی) در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران می‌باشد. روش‌ها: روش این پژوهش از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، روش توصیفی- پیمایشی و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه‌‌ی آماری پژوهش، کلیه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران بوده‌اند، از میان آن‌ها با استفاده از فرمول نمونه‌گیری‌کوکران تعداد 147 نفر براساس نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که شکل‌گیری معنویت درمحیط کار، زمینه را برای بهبود فرهنگ کارآفرینی‌سازمانی فراهم می‌کند، نقش معنی‌دار میانجی نوع‌دوستی و ادب اجتماعی بر رابطه میان متغیرها نیز تائید شد. هم‌چنین از مولفه‌های معنویت در محیط کار جزء کاربامعنا، میان وحدت‌ویگانگی و هم‌سوئی با ارزش‌ها با فرهنگ کارآفرینی سازمانی رابطه‌ی مثبت و معناداری یافت شد.

کلیدواژه‌ها