تاثیر رفتار خودشیفتگی مدیران بر رفتارهای منافقانه در استانداری کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هییت علمی واحد تویسرکان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 تاثیر رفتار خودشیفتگی مدیران بر رفتارهای ریاکارانه در استانداری کرمانشاه

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران بر رفتارهای منافقانه در استانداری کرمانشاه است.
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها تحقیقی میدانی و کمی می‌باشد. حجم جامعه مورد مطالعه 401 نفر از کارمندان استخدام رسمی استانداری کرمانشاه بودند و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌‌های پرسشنامه از آزمون‌های همبستگی و مدل معادلات ساختاری، موجود در بسته‌‌‌های نرم افزاری SPSS و AMOS استفاده شد.
یافته‌‌‌ها نشان می‌دهد؛ در بین ابعاد رفتار خودشیفتگی مدیران، بیشترین میانگین مربوط به بعد محق بودن و کمترین مربوط به بعد بهره کشی بود. در بین ابعاد رفتار منافقانه مدیران، بیشترین میانگین مربوط به بعد سیاست جذبی مدیریت در قبال منابع انسانی و کمترین مربوط به بعد سیاست دفعی مدیریت در قبال منابع انسانی بود. در نتیجه خودشیفتگی مدیران بر رفتارهای منافقانه اثر مستقیم و معناداری داشت و همچنین ابعاد خودشیفتگی مدیران از جمله اقتدار، خودنمایی، برتری جویی، بهره کشی، محق بودن، خودبسندگی و خودبینی مدیران سبب ارتقای سطح رفتارهای منافقانه در سازمان می‌شوند. همچنین مولفه اقتدار بیشترین تاثیر را بر رفتارهای منافقانه داشت.

کلیدواژه‌ها


دوره 7، ویژه نامه 1395
اسفند 1395
صفحه 233-244
  • تاریخ دریافت: 10 بهمن 1395
  • تاریخ بازنگری: 06 فروردین 1396
  • تاریخ پذیرش: 18 فروردین 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 18 فروردین 1396