بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرهنگ سازمانی با سلامت روان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرهنگ سازمانی با سلامت روان کارکنان انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع روش های همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1395 بود. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با توجه به اهداف پژوهش، جهت جمع آوری داده ها علاوه بر پرسشنامه مشخصات فردی از سه پرسشنامه استرش شغلی فیلیپ ال رایس، پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرگ و پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و استرس شغلی با سلامت روان به صورت همزمان رابطه معنادار وجود ندارد. بین فرهنگ سازمانی و سلامت روان رابطه معنادار وجود دارد. بین استرس شغلی و سلامت روان رابطه معنادار معکوس وجود دارد. نتیجه گیری: بدین ترتیب نتیجه گیری می شود که مدیران باید مولفه سلامت روان و زیر مولفه های سازگاری، انطباق پذیری و رسالت سازمان فرهنگ سازمانی را به عنوان عوامل کاهش استرس شغلی در سازمان ها در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها