رابطه هوش اخلاقی با رفتار شهروند سازمانی در کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد گرمسار

چکیده

زمینه: در مشاغلی که افراد آن از هوش اخلاقی بالایی برخوردارند، در دست یابی به سطوح بالای رشد و توسعه، بهتر عمل می‌کنند. به همین دلیل در چند دهه اخیر، توجه به هوش اخلاقی به یک ضرورت غیرقابل اجتناب تبدیل شده است چرا که از طریق هوش اخلاقی می‌توانند شاخص های مزیت رقابتی خود از جمله رفتارهای شهروندی سازمانی را بهبود و توسعه دهند.
هدف: بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و رفتار شهروند سازمانی در میان کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان
روش: تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود.
یافته ها: پژوهش نشان داد که وضعیت هوش اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، کمی بیشتر از سطح متوسط می‌باشد که به لحاظ آماری معنادار می‌باشد. علاوه براین، هوش اخلاقی و تمامی مؤلفه های آن(درستکاری، دلسوزی، مسئولیت پذیری و گذشت) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد.
نتیجه گیری: مدیران ارشد این سازمان می توانند با تقویت هوش اخلاقی کارکنان به بهبود رفتار شهروندی سازمانی کمک کنند.
کلید واژه ها: هوش اخلاقی، رفتار شهروند سازمانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت

کلیدواژه‌ها